A ydych yn fudiad treftadaeth yng Nghymru? A oes arnoch angen cymorth neu gyngor ar godi arian?

Catalyst holding page image

P'un ai ydych yn newydd i godi arian neu angen ambell i syniad newydd i adfywio strategaeth eich mudiad yna gall prosiect WCVA, Catalydd Cymru- Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, gynnig cymorth am ddim i ddatblygu'ch sgiliau a'ch llwyddiant codi arian.

Toriadau yng nghyllid treftadaeth

Yn 2014 mae'r arian sydd gan Lywodraeth Cymru i'w wario ar wasanaethau cyhoeddus 9.4% yn is mewn termau go iawn nag yn 2010. Mae'n ddigon posib mai yn y sector treftadaeth y teimlir y toriadau hyn ar eu llymaf gan fod cyllid i amgueddfeydd, llyfrgelloedd a mudiadau amgylcheddol yn brin iawn ar hyn o bryd. 

Ond mae newydd da! Mae yna ddigonedd o enghreifftiau o fudiadau yng Nghymru sydd wedi amrywio eu cyllid, gan gyflawni llwyddiant nodedig wrth godi arian mewn cyfnod anodd, a manteisio ar, er enghraifft, roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Gyda'n cymorth, ein cyngor a'n hyfforddiant am ddim ar godi arian gallwch chi lwyddo hefyd! 

Ar gyfer pwy mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth?

Mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn agored i bob aelod o staff, gwirfoddolwr ac ymddiriedolwr yn y sector treftadaeth yng Nghymru gan gynnwys:

  • Amgylchedd hanesyddol
  • Treftadaeth tirwedd a naturiol (gerddi hanesyddol, bywyd gwyllt, coetir)
  • Diwydiannol, morol a thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau
  • Treftadaeth anniriaethol (megis cadwraeth atgofion, neu brosiectau hanes llafar)

Gwerthusiad y prosiect

Roedd canfyddiadau allweddol y gwerthusiad yn dangos bod:
• 44% o fudiadau wedi nodi eu bod wedi cynnal eu hincwm neu ei gynyddu ar unwaith o ganlyniad i hyfforddiant Catalydd.
• 85% yn disgwyl cynnal eu hincwm o ffynonellau preifat neu ei gynyddu yn y 12 mis nesaf

O ganlyniad i hyfforddiant Catalydd dywedodd…
• 74-90% o ymatebwyr fod eu gwybodaeth wedi gwella
• 68-83% fod eu hymwybyddiaeth wedi cynyddu
• 65-81% fod eu hyder wedi cynyddu
• 70-79% fod eu sgiliau wedi gwella o ran codi arian o ffynonellau preifat
• 82% eu bod yn disgwyl y bydd yr hyn a ddysgwyd yn yr hyfforddiant yn cael ei ddefnyddio ymhellach yn y dyfodol
• 83% y byddant yn trosglwyddo'r hyn maent wedi'i ddysgu
• 79-83% eu bod yn credu y bydd yr hyn a ddysgwyd yn cael effaith bellach ar eu gwaith bob dydd
Daeth y gwerthusiad i'r casgliad bod Catalydd Cymru wedi cyflawni ei ddangosyddion gwerthuso allweddol ac wedi gwneud cynnydd tuag at gyflawni ei amcanion craidd a hirdymor.
• Mae rhwng 65-90% o unigolion a holwyd sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli gyda mudiadau treftadaeth wedi cynyddu eu hymwybyddiaeth, eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u hyder, ac o ganlyniad eu gallu i fynd ati i godi arian drwy ddefnyddio'r hyn a ddysgon nhw yn hyfforddiant Catalydd.

Mae gan bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli mewn mudiadau treftadaeth agweddau mwy positif, a mwy o hyder wrth godi arian o ffynonellau preifat, sy'n rhywbeth hanfodol.
• Mae mudiadau treftadaeth wedi cymryd camau, ac yn dal i gymryd camau, i sefydlu'r wybodaeth newydd yn eu mudiadau drwyddynt draw, ac ar sawl lefel. Mae cyfleoedd rhwydweithio a grëwyd gan y prosiect wedi galluogi i gysylltiadau newydd gael eu ffurfio ac mae hyfforddiant penodol i swyddogion gweithredol wedi targedu a gwella sgiliau a hyder pobl allweddol o fewn mudiadau. Yn olaf, awgryma'r data fod llawer o fudiadau a phobl yn dechrau newid neu wrthi'n newid eu diwylliant a'u disgwyliadau o ran ystyried incwm o ffynonellau preifat.
• Ymhellach, awgryma'r data fod amcanion mwy hirdymor y prosiect yn cael eu cyflawni yn ogystal, wrth i fwy o ymgyrchoedd codi arian lwyddo i sicrhau incwm o ffynonellau preifat.
• Awgryma'r data a gasglwyd fod treftadaeth yn cael ei rheoli'n well, bod unigolion wedi datblygu sgiliau ac, o ganlyniad, bod mudiadau'n fwy parod i ymdopi â'r amgylchedd codi arian newidiol a heriol.

Gweler y gwerthusiad llawn yma
 
CyMAL logoFunding Centre Logo