Bookshelf iiChwilio arlein am gyllid

Cronfeydd ar gyfer Adeiladau Hanesyddol

Mae gwefan y Cronfeydd ar gyfer Adeiladau Hanesyddol yn ganllaw cynhwysfawr ar gyllid i  unrhyw un sy'n gobeithio atgyweirio, adfer neu drosi ar gyfer defnydd newydd unrhyw adeilad hanesyddol yn y Deyrnas Unedig (ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) sydd wedi'i rhestru neu sydd mewn ardal gadwraeth ac o werth hanesyddol cydnabyddedig.

Y Gynghrair Treftadaeth

Y Gynghrair Treftadaeth yw'r gynghrair fwyaf o ddiddordebau treftadaeth yn Lloegr. Mae'n dwyn ynghyd y mudiadau treftadaeth annibynnol, o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd a Chymdeithas y Tai Hanesyddol, i gyrff mwy arbenigol sy'n cynrychioli ymwelwyr, perchnogion, gwirfoddolwyr, ymarferwyr proffesiynol, cyllidwyr ac addysgwyr.

GRANTnet

Mae GRANTnet yn seiliedig ar gronfa ddata gynhwysfawr GRANTfinder sy'n darparu manylion dros 4,000 o gyfleoedd cyllid o Ewrop, y llywodraeth, y loteri, ymddiriedolaethau elusennol a noddwyr corfforaethol.

Adnoddau arall

Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol

Y Corff Cenedlaethol sy'n cysylltu, yn cefnogi ac yn cynrychioli Amgueddfeydd Annibynnol.

Arts & Business Cymru

Mae Arts & Business yn ganolbwynt i fusnesau a mudiadau celfyddydol ddod at ei gilydd i greu partneriaethau o fudd i'w gilydd a'r gymuned gyfan. Mae'n darparu arweiniad a hyfforddiant ar nawdd, drwy fentrau, cyhoeddiadau a digwyddiadau amrywiol.

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol

Mae'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Fe'i sefydlwyd yn 1976 i hyrwyddo cadwraeth ac ailddefnydd cynaliadwy adeiladau hanesyddol dan fygythiad, er lles y cyhoedd.

Y Gronfa Gelf

Yr elusen genedlaethol ym maes codi arian ar gyfer celf. Ers dros gan mlynedd, mae'r gronfa gelf wedi bod yn codi arian i helpu amgueddfeydd i ddod i feddiant gweithiau celf ardderchog - o bob oedran a math - i bawb eu mwynhau.

Cymdeithas y Sefydliadau Elusennol

Yn bennaf mudiad gwybodaeth a chymorth i ymddiriedolaethau a sefydliadau sy'n rhoi grantiau yn y Deyrnas Unedig yw Cymdeithas y Sefydliadau Elusennol.

Cymdeithas y Mentrau Diwylliannol

Mae Cymdeithas y Mentrau Diwylliannol yn hyrwyddo arfer gorau masnachol yn sector diwylliannol a threftadaeth y Deyrnas Unedig drwy gynnig cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio, a hwyluso ei haelodau i rannu gwybodaeth a phrofiad.

Cymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain

Taflenni ffeithiol ar gyllid a chodi arian, sefydlu a rheoli mudiadau cyfeillion a'u hyrwyddo.

Y Comisiwn Elusennau 

Y Comisiwn Elusennau yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gweithgaredd elusennol: mae'n galluogi elusennau i gael yr effaith fwyaf posib; yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol; yn annog arloesedd ac effeithiolrwydd; ac yn hyrwyddo diddordeb y cyhoedd mewn elusennau i hybu ffydd a hyder y cyhoedd.

Community Knowledge Hub

Mae Community Knowledge Hub ar gyfer Llyfrgelloedd ac mae'n dod ag arweiniad ac adnoddau arbenigol at ei gilydd ynghyd â chymuned ryngweithiol o fudiadau ac awdurdodau lleol sy'n ymwneud â llyfrgelloedd sy'n cael eu rheoli a'u cefnogi gan y gymuned. Darperir y gwasanaeth hwn gan Locality.

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Mae'ch cyngor gwirfoddol sirol lleol yn darparu cyngor a gwybodaeth ar godi arian a ffynonellau ariannol eraill, yn ogystal â'ch cynorthwyo â materion megis llywodraethu.

Culture Hive

Gwefan i ddarganfod, rhannu ac ysbrydoli arfer gorau wrth farchnata, codi arian a rheoli yn y byd diwylliannol.

CyMAL

Cymal yw'r Is-adran yn Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cynghori ac yn cefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau yng Nghymru. Mae Cymal yn bartner ym mhrosiect Catalydd Cymru-codi arian ar gyfer treftadaeth.

Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol

Sefydlwyd y Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol yn 1975, a'i nod yw bod yn ffynhonnell annibynnol gydnabyddedig o wybodaeth a chymorth i'r sector gwirfoddol a chymunedol. Mae'n cynhyrchu ystod o lyfrau a chyhoeddiadau gwych ar godi arian.

Amgylchedd Cymru

Mae Amgylchedd Cymru yn bartneriaeth yn y sector gwirfoddol, sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. Ein nod yw cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy drwy gefnogi ac annog gweithredu gwirfoddol i ddiogelu a gwella'r amgylchedd. Mae gan Amgylchedd Cymru sawl grant ar gael i fudiadau cymwys.

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru

Y Ffederasiwn yw'r mudiad ar gyfer pawb sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli mewn amgueddfa yng Nghymru. Mae'n bodoli er mwyn hyrwyddo arfer da yn yr amgueddfeydd a'r orielau ar hyd a lled y wlad a darparu fforwm i drafod materion cysylltiedig ag amgueddfeydd sy'n effeithio ar aelodau.

Y Bwrdd Safonau Codi Arian

Y Bwrdd Safonau Codi Arian yw'r corff annibynnol hunanreoleiddiol ar gyfer codi arian yn y Deyrnas Unedig.

Y Ganolfan Gyllido

Cwmni ymgynghori mwyaf blaenllaw ar dreftadaeth yng Nghymru a phartner ym mhrosiect Catalydd Cymru. 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnal ac yn trawsffurfio amrywiaeth eang o dreftadaeth drwy fuddsoddi'n arloesol mewn prosiectau sy'n cael effaith barhaus ar bobl a lleoedd. Fel prif ariannwr treftadaeth y Deyrnas Unedig, gydag oddeutu £375 miliwn y flwyddyn i'w fuddsoddi mewn prosiectau newydd a chorff sylweddol o wybodaeth, rydym hefyd yn  eiriolwr arweiniol ar gyfer gwerth treftadaeth i fywyd modern. Rydym yn buddsoddi ym hob rhan o'n treftadaeth, o amgueddfeydd, parciau a llefydd hanesyddol i archeoleg, bywyd gwyllt a thraddodiadau diwylliannol.

Y Sefydliad Codi Arian

Y Sefydliad Codi arian yw'r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer codi arian yn y Deyrnas Unedig ac mae'n darparu arweiniad ar ddulliau codi arian amrywiol.

Locality

Mae Locality yn helpu pobl i sefydlu mudiadau sydd dan berchnogaeth ac arweiniad lleol. Mae'n cynorthwyo mudiadau i gyfnewid syniadau ac arfer gorau ar berchnogaeth asedau cymunedol, menter gymunedol a gweithredu cymdeithasol. Mae ei Uned Trosglwyddo Asedau yn darparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar drosglwyddo tir ac adeiladau.

Cymdeithas yr Amgueddfeydd

Mae Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn fudiad aelodaeth i bawb sy'n gweithio mewn amgueddfeydd, orielau a threftadaeth. 

Dyngarwch Cymru

Mae Dyngarwch Cymru yn adnodd ar gyfer dyngarwyr yng Nghymru - man ymgynnull i bobl sydd am wneud gwahaniaeth drwy eu rhoddion. Mae'n ganolbwynt ar gyfer cyngor, arweiniad, syniadau, arwyddbostio a chymorth.

SOFII

Mae SOFII (showcase of fundraising inspiration and innovation) yn ganolbwynt ar gyfer ysbrydoliaeth ac arloesedd ym maes codi arian. Mae'n cynnwys adnoddau ardderchog sy'n ymwneud â threftadaeth.

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Cadwraeth Adeiladu'r Deyrnas Unedig

Yn hyrwyddo ac yn helpu i achub a defnyddio adeiladau hanesyddol yn gynaliadwy.

UK Fundraising 

Casgliad helaeth o wybodaeth, newyddion ac adnoddau defnyddiol ar godi arian.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

WCVA yw llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Rydym yn cynrychioli mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau, ac yn ymgyrchu drostynt. Mae gwasanaeth Cyngor ar Gyllid WCVA yn cynnig cyngor, hyfforddiant a chymorth i helpu mudiadau i feithrin eu gallu wrth godi arian.

Cyswllt Amgylchedd Cymru

Cyswllt Amgylchedd Cymru yw'r corff ymbarél ar gyfer cyrff anllywodraethol amgylcheddol a chefn gwlad yng Nghymru.

Prosiectau Catalydd yn y Deyrnas Unedig

Bookshelf ii