Cwta fis sydd gan fudiadau cymwys i ymgeisio i'r rhaglen hyfforddiant gweithredol untro am ddim gan brosiect Catalydd Cymru - Codi arian ar gyfer treftadaeth. Bydd arbenigwyr codi arian yn dangos i uwch aelodau o staff ac aelodau bwrdd sut i wella eu sgiliau codi arian a helpu eu grwpiau i ffynnu yn yr hirdymor.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei roi gan y cwmni ymgynghori blaenllaw ar godi arian ym myd treftadaeth yng Nghymru, The Funding Centre, ac mae angen ymgeisio amdano erbyn Rhagfyr 7. Fe fyddai fel arfer yn costio miloedd o bunnoedd.

Bydd y pecyn hyfforddiant gweithredol yn helpu staff i gynyddu eu sgiliau, eu hyder a'u gwybodaeth i godi arian o ffynonellau preifat a ffynonellau incwm eraill i gynnal dyfodol eu mudiad a bod yn gryfach a gallu sicrhau ffynonellau cyllid priodol ac amrywiol.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn fudiadau treftadaeth fel y'u disgrifir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (http://cymraeg.hlf.org.uk/looking-funding/what-we-fund): 

•Adeiladau a Henebion
•Treftadaeth Gymunedol
•Diwylliannau ac Atgofion
•Treftadaeth naturiol a thir
•Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth
•Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau

Mae'r hyfforddiant yn agored i fudiadau ni waeth beth yw eu maint na'u profiad codi arian.  Mae'r pecyn yn hyblyg ond gallai gynnwys sesiynau datrys problemau a hyfforddiant mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb, galwadau ffôn/skype ac ebyst.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n dangos ymrwymiad sefydliadol i godi arian, sydd â'r potensial i ddangos newid sylweddol yn eu gwaith codi arian, ac sy'n fodlon rhannu canlyniadau eu hyfforddiant.

I lawrlwytho fflurflen cais, cliciwch yma.

Ariannir Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a'i redeg gan bartneriaeth rhwng corff ymbarél y trydydd sector Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd gan Lywodraeth Cymru, a The Funding Centre.

Mae'r rhaglen yn rhan o fenter ehangach ar y cyd rhwng y Gronfa Dreftadaeth, yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a Chyngor Celfyddydau Lloegr, sy'n anelu at annog rhoddion preifat i ddiwylliant a threftadaeth, a meithrin gallu a sgiliau mudiadau diwylliannol a threftadaeth i godi arian gan roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau.

I gael gwybodaeth bellach ynglŷn â'r Hyfforddiant Gweithredol, cysylltwch â Richard Roberts drwy ffonio 01970-631148 neu ebostio richardroberts@wcva.org.uk