Mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn bartneriaeth gyffrous rhwng WCVA, CyMAL a'r Ganolfan Gyllido i ddarparu hyfforddiant a chyngor AM DDIM ar godi arian i staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth yng Nghymru

Dinas Oleu landing page

Dinas Oleu, Abermaw © NT Images/David Hall

Mae Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn bartneriaeth gyffrous rhwng WCVA, CyMAL a'r Ganolfan Gyllido i ddarparu hyfforddiant a chyngor AM DDIM ar godi arian i staff a gwirfoddolwyr mewn mudiadau treftadaeth yng NghymruBydd y prosiect yn helpu i feithrin eu hyder a'u heffeithiolrwydd wrth godi arian gan roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Os ydych yn un o'r canlynol yna gallwch elwa o'r prosiect: 

 • Amgylchedd hanesyddol
 • Treftadaeth tirwedd a naturiol (gerddi hanesyddol, bywyd gwyllt, coetir) Diwydiannol, morol a thrafnidiaeth
 • Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau
 • Treftadaeth anniriaethol (megis cadwraeth atgofion, neu brosiectau hanes llafar) 

Ariennir y prosiect gan fentrau grantiau Catalydd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddarparu rhaglen i fudiadau treftadaeth ledled Cymru i feithrin eu sgiliau codi arian. 

Bydd y rhaglen o fudd i wirfoddolwyr a staff cyflogedig ym mudiadau treftadaeth Cymru.

Bydd Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth yn eich helpu gyda'r canlynol:

 • Meddu ar well wybodaeth a chyfarpar i gyflawni'ch rôl yn gwella cyllid a rheolaeth
  eich mudiad
 • Cynyddu'ch sgiliau, eich hyder a'ch gwybodaeth i godi arian o ffynonellau preifat (a
  ffynonellau incwm eraill) i gynnal dyfodol eich mudiad
 • Bod yn gryfach ac yn fwy galluog wrth sicrhau ffynonellau cyllid priodol ac
  amrywiol

Wrth gymryd rhan ym mhrosiect Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth gallwch fanteisio ar y cyfleoedd a'r adnoddau am ddim hyn ar gyfer codi arian:

 • Cyrsiau hyfforddi
 • Gweithdai
 • Digwyddiadau rhwydweithio
 • Setiau Dysgu Gweithredol
 • Hyfforddi gweithredol
 • Ymweliadau sefydliadol
 • Dysgu arlein
 • Cymorth a chyngor

Pa fath bynnag o fudiad treftadaeth rydych yn rhan ohono, boed yn fudiad i achub adar y môr neu long hynafol, rydym yma i alluogi'ch mudiad treftadaeth i lwyddo wrth godi arian.

YNGLŶN Â'R PARTNERIAID

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cefnogi ac yn cynrychioli trydydd
sector Cymru, drwy ymgyrchu dros fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a
chymunedau. 

MALD

Mae MALD, sy'n rhan o Lywodraeth Cymru, yn rhannol gyllido Catalydd Cymru.

Mae MALD yn helpu i hyrwyddo a gwarchod diwylliant a threftadaeth Cymru drwy ddarparu
cyngor a chymorth i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol yng Nghymru ar safonau, arbenigedd a sgiliau proffesiynol, gweinyddu grantiau a datblygu ymchwil a gwybodaeth sylfaenol ar draws y sector. Mae hefyd yn rheoli'r polisi a'r gwaith ymarferol sy'n ymwneud â'r gwaith noddi'r ddau sefydliad cenedlaethol - Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Mae'r Ganolfan Gyllido, sef cwmni ymgynghori ar godi arian, yn arbenigo mewn cymorth i fudiadau diwylliannol a threftadaeth yng Nghymru. Mae'r Ganolfan wedi gweithio gyda rhai o fudiadau mwyaf Cymru ym maes diwylliant a threftadaeth, megis Canolfan Mileniwm Cymru ac Amgueddfa Cymru.

                                                                                                                            

YNGLŶN Â CATALYDD

Mae mentrau grantiau Catalydd yn rhan o fenter bartneriaeth ehangach rhwng Cronfa Dreftadaeth y Loteri, DCMS a Chyngor Celfyddydau Lloegr (ACE). Ei nod yw annog mwy o roi preifat i ddiwylliant a threftadaeth, ac i adeiladu gallu a sgiliau mudiadau diwylliannol a
threftadaeth i godi arian gan roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Ariannir Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri o dan fenter Catalydd, sydd hefyd yn ariannu wyth partneriaeth arall:

 • Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog Yr Archifau Gwladol
 • Gwasanaethau Amgueddfeydd ac Archaeoleg Norfolk
 • Gwasanaethau Celfyddydau ac Amgueddfeydd Cyngor Hampshire
 • Cyngor Sir Cernyw
 • Y Gynghrair Treftadaeth
 • Celfyddydau a Busnes yr Alban
 • Cyswllt Amgylcheddol Gogledd Iwerddon