Os ydych yn ymgeisio i raglen Pawb a’i Le neu os ydych wedi sicrhau cyllid drwy’r rhaglen yna gallwch fanteisio ar gymorth ychwanegol gan Cynigion Gwell.

Mae tîm Cynigion Gwell yn rhan o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) Trwy gontract â'r Gronfa Loteri Fawr rydym yma i roi cymorth a chyngor i:

  • Ymgeiswyr sydd wedi'u gwahodd i fynd ymlaen at ail gam y broses ymgeisio
  • Y rheini sydd eisoes wedi cael grant ac wedi'u dewis am gymorth ychwanegol 

Cynigion Gwell - prosiectau gwell i ymgeiswyr

Rhoddir cymorth i fudiadau o bob lliw a llun i ddatblygu ceisiadau cam dau ac rydym yn gweithio'n hyblyg gyda chi i ateb eich anghenion.  Gwnawn hyn drwy: 

  • swyddog pwrpasol i'ch helpu i ddatblygu'ch cais a mynd i'r afael â'r broses ymgeisio
  • hyd at 5 awr o gymorth wyneb yn wyneb
  • cymorth digyfyngiad drwy ebost ac ar y ffôn
  • adolygiadau llawn o'ch cais drafft
  • gweithdai, gan gynnwys rhai arlein, ac adnoddau ar y wefan
  • llinell gymorth ddwyieithog am ddim

Gyda chwe mis i ddatblygu'ch cais mae'r cloc yn tician. Y cynharaf y cysylltwch â ni, y mwyaf o amser fydd gennym i weithio gyda chi felly cysylltwch nawr.
Gall rhaglen Pawb a'i Le y Gronfa Loteri Fawr ariannu naill ai brosiectau cyfalaf a/neu brosiectau refeniw gwerth hyd at £1 miliwn, dros hyd at bum mlynedd.  Fel un o'r prif gyllidwyr yn y Deyrnas Unedig, mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cynnig cyfleoedd a all newid bywydau i filoedd o bobl a thrwy raglen Pawb a'i Le mae'n dyfarnu tua £19.8 miliwn i brosiectau yng Nghymru bob blwyddyn. 


Gall y rheini sydd eisoes wedi cael grant fanteisio ar gymorth ymgynghorol arbenigol AM DDIM i helpu i gryfhau'ch mudiad
Fel rhan o gontract cymorth newydd Pawb a'i Le, mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi neilltuo arian i helpu i gryfhau gallu a sgiliau mudiadau a ariennir.  Golyga hyn fod cyfle i chi fanteisio ar gymorth ymgynghorol mewn sawl maes gwahanol, nid o reidrwydd yn uniongyrchol gysylltiedig â'ch prosiect Pawb a'i Le, a fydd yn y pen draw yn helpu i gryfhau'ch mudiad