Dim syniad lle i ddechrau? Wedi methu dod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

P'un ai os ydych yn grŵp gwirfoddol neu gymunedol sydd angen can punt neu ddau ar gyfer digwyddiad lleol neu os oes angen miloedd o bunnoedd arnoch i brynu adeilad cymunedol, yna dyma'r lle gorau i ddechrau arni!

Codi arian, o bosib, yw un o'r tasgau mwyaf brawychus y mae unrhyw grŵp gwirfoddol neu gymunedol yn mynd i'r afael ag ef. Mae Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru yn darparu amrywiaeth o adnoddau gwybodaeth a chyngor am gyllid i'ch helpu i fynd i'r afael â'r her cyllido a gwella eich siawns o lwyddo.

  • Mae Chwilio am gyllid yn ei gwneud yn haws i grwpiau gael gwybodaeth am gyllidwyr sydd am gefnogi eu prosiect neu syniad
  • Mae'r adran newydd i gyllid wedi'i hanelu at grwpiau gydag ychydig iawn o brofiad o godi arian neu ddim profiad o gwbl ac mae'n llawn gwybodaeth ac awgrymiadau da ar gyfer codi arian yn llwyddiannus.
  • Gellir cael help, cyngor a chefnogaeth gan dîm Cyngor WCVA ar gyllid.
  • Cyrsiau hyfforddi sy'n darparu ystod o offer ac adnoddau ymarferol i fudiadau newydd a'r rheini sydd eisoes yn bodoli er mwyn iddynt ddatblygu dull cyllido cynaliadwy.
  • Cyfeirio chi at eich cyngor gwirfoddol sirol lleol am ragor o gyngor a chymorth ynghylch dod o hyd i ffynonellau cyllid, cysylltu â chyllidwyr a llunio cais.
  • Mae'r adran A oes angen ichi arallgyfeirio yn eich helpu i feddwl am ddatblygu cymysgedd mwy amrywiol o gyllid.
  • Taflenni gwybodaeth am ddod o hyd i arian a chyllid cynaliadwy.