Paratoi strategaeth codi arian cynaliadwy

Mae strategaeth codi arian yn amlinellu beth fydd gofynion cyllido tebygol, dros gyfnod yn y dyfodol, ac mae'n amlinellu sut y mae'r mudiad yn bwriadu codi arian i ddiwallu'r anghenion hynny. Wrth baratoi strategaeth codi arian gynaliadwy bydd rhaid i'r mudiad ystyried nifer o gwestiynau.

 • Beth yw nodau ac amcanion y mudiad, y prosiect neu'r ddigwyddiad?
 • Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud i gyflawni'r nodau hyn?
 • Pa brosiectau newydd hoffech chi eu sefydlu?
 • Pa adnoddau fydd eu hangen arnoch?
 • Pa fath o arian fydd ei angen a faint?
 • O ble daw'r arian? (canfod yr arian)
 • Sut ydych chi'n mynd i godi arian?
 • Sut a phryd dylid adolygu'ch cynlluniau?

Pa adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu strategaeth codi arian?

 • Pobl - staff, aelodau'r pwyllgor, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr
 • Amser - ceisiwch lunio amserlen ar gyfer cwblhau'r gwaith
 • Gofod i weithio
 • Defnydd o ffôn, cyfrifiadur, e-bost a chysylltiad rhyngrwyd
 • Ymrwymiad a brwdfrydedd tuag at y broses
 • Person neu grŵp enwebedig i'ch arwain trwy'r broses, i ysgrifennu a chwblhau'r strategaeth
 • Dogfennaeth berthnasol h.y. cyfansoddiad, cynlluniau strategol / busnes, cyfrifon blynyddol

Enghraifft o gynnwys cynllun neu strategaeth codi arian

 • Crynodeb gweithredol
 • Nodau ac amcanion y mudiad, y prosiect neu'r digwyddiad
 • Dadleuon dros gefnogaeth wedi'i chysylltu â nodau, amcanion a chanlyniadau
 • Adolygu trefniadau codi arian
 • Tueddiadau i'w hadolygu a allai barhau
 • Blaenoriaethau nawdd yn y dyfodol
 • Cynllun gweithredu
 • Monitro ac adolygu