Mae mudiadau gwirfoddol a chymunedol wedi arfer disgrifio’r hyn maent yn ei wneud a gyda phwy maent yn gweithio. Ond bydd rhaid iddynt hefyd fod yn ymwybodol o’r newidiadau sy’n deillio o’r gwaith maent yn ei wneud. Yr enw a roddir ar y rhain yw ‘canlyniadau’.

Outcomes

Bydd llawer o gyllidwyr am ddangos bod grantiau'n gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r bobl a'r cymunedau maent yn eu cefnogi. Gall hefyd helpu mudiadau i gynllunio, datblygu a gwella eu gwaith.

Bydd ystyried canlyniadau'n helpu i benderfynu pa waith y dylai'ch mudiad fod yn canolbwyntio arno a pha brosiectau, gwasanaethau neu weithgareddau y mae arnoch angen arian ar eu cyfer.

Mae'r adran hon yn seiliedig ar y gwaith da sydd wedi'i ddatblygu gan y Gwasanaeth Gwerthuso Elusennau a'r Gronfa Loteri Fawr ar gyllido ar sail canlyniadau ac mae'n helpu i esbonio beth yn union yw canlyniadau a pham eu bod yn bwysig. Mae canllawiau mwy manwl ar sut i ystyried canlyniadau a mesur canlyniadau ar gael trwy ddefnyddio'r adnoddau defnyddiol a restrir ar ddiwedd yr adran.


Beth yw canlyniadau?

Canlyniadau yw'r holl newidiadau ac effeithiau sy'n digwydd o ganlyniad i'ch gwaith, rhai a ddisgwylir a rhai annisgwyl, rhai a groesewir a rhai nad ydych yn eu croesawu. Y canlyniadau y byddwch yn eu cyflawni yw'r holl newidiadau penodol a fydd yn eich helpu i gyflawni eich cenhadaeth neu'ch nodau.

Ceir nifer fawr o wahanol ganlyniadau, ond yr ydych fwyaf tebygol o arwain at newid hirdymor i:

 • Unigolion- e.e. hybu hunan barch, lleihau troseddu, codi ymwybyddiaeth
 • Teuluoedd- e.e. gwella perthnasoedd, llai o wrthdaro yn y cartref
 • Cymunedau- e.e. mwy o bobl yn defnyddio cyfleusterau ailgylchu, llai o ofn troseddau
 • Mudiadau- e.e. gwirfoddolwyr wedi derbyn gwell hyfforddiant, rheoli adnoddau'n well

Pam fod canlyniadau'n bwysig?

Gall gwybodaeth am ganlyniadau eich helpu chi a'ch mudiad i weithio'n fwy effeithiol. Mae'n eich helpu i:

 • Ganfod yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn y gallech ei newid neu ei wella
 • Adrodd yn ôl yn fwy effeithiol i gyllidwyr
 • Cael tystiolaeth i'ch helpu i gynllunio
 • Datblygu gwasanaethau sy'n seiliedig ar yr hyn sydd ei angen ar eich defnyddwyr ac nid ar yr hyn yr ydych chi'n ei gredu sydd ei angen arnynt
 • Creu cyd-ddealltwriaeth o'r hyn y gall y prosiect ei gyflawni
 • Hwyluso datblygiad staff a monitro cynnydd
 • Gwneud eich mudiad yn fwy effeithlon ac effeithiol yn yr hirdymor
 • Gweithio i greu dyfodol cynaliadwy

Mae'n ffordd ddefnyddiol i alluogi comisiynwyr a chyllidwyr i asesu pa mor dda y mae mudiad, prosiect neu wasanaeth yn perfformio a gall leihau'r baich biwrocrataidd ac arwain at drefniadau rheoleiddio gwell.


Adnoddau defnyddiol

 • Y Gronfa Loteri Fawr - Canllaw "Esbonio'r gwahaniaeth a ddaw yn sgil eich prosiect"- Mae'r canllaw hwn yn amlinellu rhai o'r prif gamau y bydd rhaid i chi eu dilyn i gynllunio a rheoli prosiect wrth weithio gyda chanlyniadau. Mae'r canllaw yn ddefnyddiol i bob math o ymgeiswyr, ond mae wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n newydd i weithio ar sail canlyniadau ac sydd am ddysgu mwy.