Gall pob mudiad gwirfoddol a chymunedol elwa ar gynllun busnes ysgrifenedig sy'n amlinellu'r cyfeiriad a'r perfformiad y mae mudiad yn anelu atynt.

Mae cynlluniau busnes yn cael eu datblygu o fewn y cyd-destun ehangach a geir yn y cynllun strategol. Bydd fel arfer yn rhoi manylion am y camau sydd angen eu dilyn i gyflawni cenhadaeth neu strategaeth y mudiad.

Fel arfer, bydd cynlluniau busnes yn mabwysiadu amserlenni llawer byrrach na chynlluniau strategol, byddant fel arfer yn edrych ar y tymor canolig, cyfnod o 1-3 blynedd. Dyma'r cam yn y broses gynllunio pan bydd mudiadau'n dechrau gwireddu eu hopsiynau a'u dewisiadau ar gyfer y dyfodol, gan greu fframwaith cadarn a fydd yn sail i waith y mudiad.

Un ffordd o gyflawni hyn yw trwy ddatblygu nifer o amcanion a thargedau realistig, crynhoi'r strategaeth mewn rhyw fath o ddogfen ysgrifenedig a meddwl am yr adnoddau fydd eu hangen i gyflawni'r cynllun. Ni ddylai cynlluniau fod yn faith na chymhleth ond yn hytrach yn gryno a hawdd eu deall. Dylent bob amser gynnwys digon o wybodaeth ar gyfer yr hyn sydd ei angen, er enghraifft cais i gyllidwr posibl.

Mae'r sgiliau a'r offer sydd eu hangen i ddatblygu cynllun busnes yn debyg i'r hyn sydd ei angen i greu cynllun strategol. Edrychwch ar ein hadran ar gynllunio strategol i gael rhagor o wybodaeth.

 • Beth yw pwrpas cynlluniau busnes?
 • Fformat cynllun busnes
 • Cyflwyno cynllun busnes

Beth yw pwrpas cynlluniau busnes?

Mae cynlluniau busnes yn llawer mwy na dogfennau ysgrifenedig, a all, mewn rhai sefyllfaoedd ategu cais am grant i gyllidwr posibl. Gall cynllun busnes da:

 • Helpu mudiadau i ddiffinio eu hamcanion a'u targedau'n fanwl
 • Eu hannog i gasglu gwybodaeth newydd am ddefnyddwyr eu gwasanaeth
 • Rhoi glasbrint manwl i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau, a chyfrwng i fonitro cynnydd;
 • Rhoi gwybodaeth ysgrifenedig werthfawr am eich gwaith ac amcanion ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr newydd, a'ch i bartneriaid allanol
 • Helpu i hyrwyddo eich gweithgareddau ymhlith grwpiau penodol yn y gymuned - e.e. cynghorwyr lleol ac awdurdodau lleol unigol, Aelodau Cynulliad a phobl fusnes leol.

Fformat cynllun busnes

Nid oes un fformat perffaith sy'n addas ar gyfer pob cynllun busnes i fudiadau gwirfoddol neu gymunedol. Gellir addasu'r cynllun amlinellol i gwrdd â'ch anghenion eich hun. Yn yr enghraifft hon, mae'r cynllun amlinellol hwn wedi'i lunio ar gyfer codi arian ac mae pwyslais cryf ynddo ar gyllid a llif arian. Efallai y byddwch am hepgor ambell adran sy'n amherthnasol i'ch mudiad chi.

Dyma benawdau y gellid eu cynnwys mewn cynllun busnes a fyddai'n cael ei gyflwyno i gyllidwr posibl:

 • Cefndir y mudiad
 • Trosolwg o'r cynllun neu brosiect arfaethedig
 • Y rhesymau pam fod angen y cynllun
 • Pam eich mudiad chi?
 • Nodau a disgrifiad o'r prosiect
 • Lefel y nawdd a'r adnoddau bydd eu hangen
 • Canlyniadau
 • Strwythur staffio a rheoli
 • Cyllideb
 • Amserlenni
 • Monitro a gwerthuso

Amlinelliad o gynllun busnes

Cyflwyno cynllun busnes

Y rheolau cyffredinol ar gyfer cyflwyno cynllun busnes yw:

 • Dylai cynllun busnes fod yn hawdd a diddorol i'w ddarllen, felly dylech osgoi dogfen rhy hir a manwl
 • Sicrhewch fod y cynllun yn diwallu anghenion y defnyddwyr a'r prif randdeiliaid
 • Dylai'r cynllun gael ei ysgrifennu gan un person er mwyn sicrhau cysondeb o ran arddull
 • Er mai ar ddechrau'r cynllun y rhoddir y crynodeb gweithredol, dylech gadw'r adran hon tan y diwedd cyn ei hysgrifennu
 • Peidiwch â gadael unrhyw gwestiynau amlwg heb eu hateb a pheidiwch â dod i unrhyw gasgliadau na allwch eu cadarnhau â thystiolaeth.