Mae’r adran hon ar gyfer sefydliadau gwirfoddol a chymunedol bach nad oes ganddynt lawer o brofiad, os o gwbl, o godi arian, os o gwbl, ac efallai eu bod neu efallai nad ydynt yn elusen gofrestredig.

Mae'n darparu manylion rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin sy'n cael eu gofyn pan fyddwch yn newydd i godi arian, ynghyd â chyngor ar sut i wella eich rhagolygon o lwyddo. Ceir cysylltiadau hefyd i ffynonellau gwybodaeth ychwanegol a chymorth a chyngor lleol.

Pa fathau o ddulliau codi arian sydd yna?

Mae codi arian yn cwmpasu llawer o bethau o ddigwyddiadau noddedig a rhoddion elusennol i ysgrifennu ceisiadau am gyllid grant, ymddiriedolaethau elusennol a masnachu. Mae'r wybodaeth yma yn eich helpu i nodi ffynonellau cyllid priodol, ceir arweiniad ar sut i gael gafael ar gyllid a lle y gallwch gael gwybodaeth bellach.

Faint o waith sy'n gysylltiedig â chodi arian?

Mae'r swm o waithsydd ei angen ar gyfer codi arian yn amrywio'n fawr iawn rhwng ffynonellau cyllid gwahanol a'r swm y mae'n rhaid i chi ei godi. Gall ffynonellau cyllid megis rafflau a gofyn am roddion fod yn hawdd a chyflym, ond gallai cynnal apêl ar gyfer to newydd gymryd dros flwyddyn i'w chyflawni a bydd angen llawer o gymhelliant.

Gall gofynion ar gyfer ceisiadau am gyllid amrywio, mae rhai ohonynt yn gymhleth ac yn gofyn am ddeunyddiau atodol, megis cynllun busnes, tra bod eraill megis Arian i Bawb o'r Loteri neu grantiau gan eich cyngor gwirfoddol sirol lleol wedi'u cynllunio i fod yn hygyrch i grwpiau llai a grwpiau sydd newydd sefydlu.

Faint o arian y gallwn ei gael?

Mae'r arian y gellir ei gynhyrchu drwy godi arian yn amrywio o ychydig gannoedd o bunnoedd i filiynau o bunnoedd. Mae'r swm rydych yn debygol o'i ddenu yn gymesur â'ch incwm presennol ar y cyfan. Felly, os ydych yn codi arian am y tro cyntaf ni ddylech ddisgwyl y gallwch godi symiau enfawr. Mae noddwyr yn hoffi gweld llwyddiant blaenorol a chael yr hyder bod y grŵp yn gallu rheoli grantiau mwy.