Cyn dechrau ar y gwaith gwnewch yn siŵr bod eich dogfen lywodraethu yn eich galluogi i gynnal gweithgareddau codi arian. Mae llawer o ddeddfwriaethau yn ymwneud â gofyn am arian gan y cyhoedd, ond mae yna rai materion cyffredinol y dylid eu hystyried:

Wrth gynnal raffl, loteri neu wrth gasglu arian mewn mannau cyhoeddus mae'n rhaid i chi ymholi i weld a oes angen trwydded arnoch gan yr awdurdod lleol. Mae rhai mathau o rafflau a chasgliadau wedi'u heithrio, ond gofynnwch i'ch awdurdod lleol er mwyn cadarnhau hynny.

Mae canllaw cynhwysfawr ar godi arian a'r gyfraith ar gael gan y Comisiwn Elusennau.

Beth am godau arfer gorau ar gyfer codi arian?

Yn debyg i lawer o broffesiynau mae gan y proffesiwn ei godau arfer gorau ei hun. Mae'r Sefydliad Codi Arian wedi datblygu Côd Ymarfer Codi Arian a Chod Ymddygiad ar gyfer pobl sy'n codi arian. Mae'r côd yn cynrychioli'r safonau sydd wedi'u pennu ar gyfer pobl sy'n codi arian yn y DU.

Mae'r Bwrdd Safonau Codi Arian (FRSB) yn cynnal yr unig gynllun hunan-reoleiddio ar gyfer cyrff codi arian yn y DU ac fe'i cefnogir gan Llywodraeth Cymru.

A oes angen unrhyw ddogfennau eraill arnom?

Mae'n dod yn gynyddol boblogaidd i bobl sy'n codi arian ofyn am dystiolaeth o rai polisïau a gweithdrefnau penodol. Y rhai mwyaf cyffredin yw amddiffyn plant, cyfle cyfartal a rhai amgylcheddol, ond bydd y rhain yn dibynnu ar y math o brosiect rydych yn ei gynnal a'r noddwyr rydych yn gwneud cais iddynt.