Nid ffynhonnell o gyllid nac incwm mo cyllid cynaliadwy, ac nid yw’n golygu gallu codi arian yn well neu’n fwy effeithiol. Mae’n golygu newid eich ymagwedd at gyllid, bod yn agored i syniadau newydd a chynllunio at y dyfodol tymor hir.

Pan fydd sefydliadau'n dibynnu ar un cyllidwr neu un neu ddwy ffynhonnell incwm mae'n achosi problemau pan fydd cais am gyllid neu ffynhonnell incwm yn methu. Gall meddwl am fabwysiadu cymysgedd o gyllid amrywiol helpu eich sefydliad i fod yn fwy cynaliadwy'n ariannol yn y tymor hir.

Mae cyllid cynaliadwy'n ymwneud â sefydliad yn archwilio cyfleoedd i arallgyfeirio ei incwm - gan archwilio hyfywedd mabwysiadu ffynonellau cyllid newydd i ddatblygu'r gymysgedd o gyllid gywir.

Yr allwedd i sicrhau cynaliadwyedd ariannol yw arallgyfeirio ffrydiau incwm yn seiliedig ar reoli a chynllunio effeithiol.

Mae'n bwysig cofio nad yw cyflawni cynaliadwyedd ariannol yn digwydd dros nos. Mae gweithio tuag at gynaliadwyedd yn broses barhaus sy'n cymryd amser, ymdrech, ymrwymiad a gweledigaeth gyffredin.

Mae tri phrif gam i'w cymryd i gyflawni cynaliadwyedd:

  • Arallgyfeirio ffrydiau incwm - mae'n rhaid y gall sefydliadau archwilio a mabwysiadu cymysgedd gynaliadwy ac amrywiol o ffynonellau incwm, sy'n aml yn golygu mabwysiadu ffrydiau incwm newydd. Mae'n bwysig nad yw sefydliadau'n dibynnu'n helaeth ar un ffrwd incwm; os bydd un ffynhonnell incwm yn lleihau, ni ddylai hyfywedd cyffredinol sefydliad fod o dan fygythiad.
  • Sgiliau sefydliadol - mae gweithio tuag at gynaliadwyedd yn aml yn golygu gwneud newidiadau sylweddol mewn sefydliad. Mae'n hanfodol bod gan sefydliadau'r sgiliau a'r wybodaeth gywir cyn ystyried newid sefydliadol. Mae arallgyfeirio incwm yn aml yn mynnu sgiliau newydd er enghraifft marchnata, cyd-drafod neu gyfraith cyflogaeth. Mae'n rhaid i sefydliadau fod yn addas at ddiben cyn ystyried y llwybrau hyn.
  • Cynllunio - yr allwedd i sicrhau cynaliadwyedd ariannol yw cynllunio a rheoli effeithiol. Mae rhag-gynllunio'n hanfodol i lwyddiant parhaus unrhyw sefydliad. Gall cynllunio trwyadl gynorthwyo sefydliad i ganolbwyntio sylw ar ei ddyfodol tymor hir a sut mae am gyrraedd yno.

Os hoffech wybod mwy am gyllid cynaliadwy neu syniadau ar sut i arallgyfeirio eich cymysgedd o gyllid, cysylltwch â ni neu eich cyngor gwirfoddol sirol lleol.