Estyn llaw, gwella bywydau

Rheolir y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) gyda chymorth ariannol y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl sydd dan anfantais ac sydd bellaf o'r farchnad lafur.

Mae WCVA, fel Corff Cyfryngol sy'n gweithredu ar ran Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), yn cynnig cyllid yn y meysydd canlynol:

• Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar gyfer cyfranogwyr sydd dros 25 oed.
• Dwyrain Cymru ar gyfer cyfranogwyr sydd dros 25 oed.
• Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar gyfer cyfranogwyr sydd rhwng 16 a 24 oed.
• Dwyrain Cymru ar gyfer cyfranogwyr sydd rhwng 16 a 24 oed.

Mae'r meysydd cyllido hyn yn mynd i'r afael â'r flaenoriaeth 'trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol' drwy gynyddu cyfranogi yn y farchnad lafur a helpu pobl i gael at gyflogaeth gynaliadwy (i bobl dros 25 oed) a 'chyflogaeth a chyrhaeddiad pobl ifanc' (i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed).

Bydd y gronfa yn gweithio gyda'r rheini sydd wedi'u dynodi eu bod yn ddi-waith yn yr hirdymor neu'n economaidd anweithgar ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth (i bobl dros 25 oed) neu nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed).

Cynhelir Cynhwysiant Gweithredol drwy ddau linyn sy'n ategu ei gilydd:

Cynnwys button Cyflawni button


Dros flwyddyn ers lansio'r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, mae'n bwysig dathlu rhai o lwyddiannau rhagorol y prosiectau a'r cyfranogwyr y mae'r gronfa ar gael i'w cefnogi.

 

AIF Video ThumbnailGwyliwch straeon ysbrydoledig Helen, Franco, Nick ac Amanda y mae eu bywydau wedi'u gweddnewid diolch i gymorth prosiect Bounce Back gan ReallyPro.

 


Gene's note

Roedd Gene wedi bod yn ddi-waith ers 15 mlynedd tra'r oedd yn brif ofalwr i'w mam oedrannus. Diolch i brosiect LifeSkills2 enillodd Gene y sgiliau a'r hyder i fynd yn ôl i fyd gwaith. Darllenwch y stori galonogol y tu ôl i'r nodyn a ysgrifennwyd i'r prosiect yma.

 

 

Alice

 

Pan gyfarfu Alice â'r mentoriaid yn Educ8 Training am y tro cyntaf, roedd hi'n swil, yn dawel ac yn amlwg â diffyg hyder. Bu i Educ8 training, sy'n cynnal prosiect a ariennir gan Cynhwysiant Gweithredol, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, weddnewid bywyd Alice a gwireddu ei dyheadau i gwblhau cwrs a sefydlu gyrfa. Diolch i'r prosiect, mae hi bellach yn hyderus, yn agored ac yn barod i fynd amdani yn ei gyrfa gyda'i chi tywys ffyddlon, Philly wrth ei hochr. Darllenwch ei stori lawn yma.

 

Janine

 

Bu i Janine Downing, sef rheolwr Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector yn WCVA, ddechrau ei gyrfa ar raglen gyflogaeth gyda chefnogaeth, a ariannwyd gan yr UE. Mae hi bellach yn cefnogi mudiadau i ddarparu'r cyfleoedd rhagorol yr oedd hi'n ffodus o fod wedi'u cael ei hun. Darllenwch am daith Ewropeaidd Janine yma.