Ymyrraeth cam cyntaf

Bydd prosiectau Cynnwys yn canolbwyntio ar ymgysylltu â chyfranogwyr sydd bellaf o'r farchnad lafur. Dylech ddylunio a gweithredu prosiect a fydd yn annog cyfranogwyr i gymryd rhan yn eich prosiect o'u gwirfodd ac yn cynnig ymyrraeth 'cam cyntaf' iddynt i'w rhoi ar ben ffordd tuag at gyflogaeth. (Un nodyn pwysig yw y gall cyfranogwyr barhau i hawlio unrhyw fudd-daliadau perthnasol tra maent yn cymryd rhan yn eich prosiect.)

Byddem yn disgwyl i chi gefnogi cyfranogwyr i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth megis cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, gwahaniaethu, allgáu cymdeithasol a digidol, materion iechyd meddwl, anableddau, dibyniaeth ar y system les, diffyg hyder, llythrennedd gwael, sgiliau rhifedd a TGCh a diffyg profiad mewn amgylchedd gwaith.

Byddem yn disgwyl hefyd i chi helpu ac annog cyfranogwyr i chwilio am swyddi ac i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd.

Nid ydym yn orchmynnol yn y math o weithgaredd y gellir ei ddarparu - mae angen i chi ddangos i ni eich bod yn gwybod beth sy'n gweithio orau, gyda'r bobl rydych am weithio gyda nhw, yn yr ardaloedd rydych yn gweithredu ynddynt. Mae mudiadau wedi cynnal prosiectau tebyg mewn sawl ffordd gan gynnwys drwy reoli coetir, stiwdio arloesedd Lego, clybiau chwaraeon a hyd yn oed dosbarthiadau bolddawnsio.

 

Wrth iddynt adael y prosiect dylech geisio helpu cyfranogwyr i wneud cynnydd i un o'r canlynol:

 • gwirfoddoli
 • dysgu pellach
 • dechrau addysg neu hyfforddiant
 • cyflogaeth gyda chefnogaeth
 • neu gyflogaeth lawn amser
 • chwilio am swydd

Mae yna ddilyniant naturiol i gyfranogwyr o brosiect Cynnwys i brosiect Cyflawni - gallai'r prosiect Cynnwys fod yr ymyrraeth cam cyntaf i'w rhoi ar ben ffordd i ddechrau eu taith, yr holl ffordd at fod yn barod i roi'r gorau i hawlio budd-daliadau, ac yna gallent gymryd rhan mewn prosiect Cyflawni i sicrhau lleoliad cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl. Gan hynny, gall mudiadau sy'n cynnal prosiect Cynnwys gynnal prosiect Cyflawni yn ogystal, ac fe'u hanogir i wneud hynny os ydynt yn gallu.

 

Dylai cyfranogwyr gyflawni'r canlynol wrth gymryd rhan yn y prosiect:

 • Gymwysterau achrededig llawn (QCF lefel 2 neu uwch) neu gymwysterau rhannol (Unedau neu fodiwlau hyd at QCF lefel 1) neu ardystiad perthnasol i waith (er enghraifft, cerdyn CSCS)~
 • Canlyniadau positif (mwy o hyder, gwell sgiliau rhifedd a llythrennedd, sgiliau ychwanegol i chwilio am swyddi, ac yn y blaen)

Mae yna wahanol lefelau o gyllid ar gael i gynnal prosiect Cynnwys:

 • Bydd lefel 1 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth hyd at £25,000
 • Bydd lefel 2 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £25,001- £75,000
 • Bydd lefel 3 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £75,001 - £150,000
 • Bydd lefel 4 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £150,001 - £400,000
 • Bydd lefel 5 cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £400,001 - £1,200,000

(Bydd cyllid cyfatebol yn ofynnol - manylir ar hyn yn y cam ymgeisio am grant).

Mae cyllid lefel 5 ar gyfer prosiectau sydd ar waith ar lefel ehangach na lleol neu ranbarthol, hynny yw, mwy nag un rhanbarth cyflawn yn unol â diffiniad Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd WEFO.

Dyma'r rhanbarthau:

Gogledd Cymru:Ynys Môn; Gwynedd; Sir Ddinbych; Conwy; Sir y Fflint a Wrecsam.

De-Ddwyrain Cymru:Pen-y-bont ar Ogwr; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Caerdydd; Sir Fynwy; Casnewydd; Powys; Bro Morgannwg.

Canolbarth a De-Orllewin Cymru:Sir Gaerfyrddin; Ceredigion; Castell-nedd Port Talbot; Sir Benfro; Abertawe

Chi sy'n dewis hyd y prosiect. Serch hynny, nodir dyddiad gorffen hwyraf posib yn y cam ymgeisio am grant.(Y gyfradd gwneud cynnydd yw'r ganran o gyfanswm y cyfranogwyr yn eich prosiect sy'n symud i gyflogaeth, cyflogaeth gyda chefnogaeth, gwirfoddoli, dysgu pellach, addysg/hyfforddiant wrth adael eich prosiect).

Gan hynny, gall mudiadau sy'n cynnal prosiect Cynnwys gynnal prosiect Cyflawni neu brosiect Cynnwys a Chyflawni cyfunol yn ogystal, ac fe'u hanogir i wneud hynny os ydynt yn gallu.