Gellid hefyd cynnwys yr agweddau Cynnwys a Chyflawni mewn prosiect Cynnwys/Cyflawni cyfunol.

Mewn prosiect Cynnwys a Chyflawni cyfunol byddwch yn gwneud agweddau ar y ddau.

Dylech ddylunio a gweithredu prosiect a fydd yn annog cyfranogwyr i gymryd rhan yn eich prosiect o'u gwirfodd ac yn cynnig ymyrraeth 'cam cyntaf' iddynt i'w rhoi ar ben ffordd tuag at gyflogaeth - yr agwedd Cynnwys.

Byddem yn disgwyl i chi gefnogi cyfranogwyr Cynnwys i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth megis cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, gwahaniaethu, allgáu cymdeithasol a digidol, materion iechyd meddwl, anableddau, dibyniaeth ar y system les, diffyg hyder, llythrennedd gwael, sgiliau rhifedd a TGCh a diffyg profiad mewn amgylchedd gwaith.

Byddem yn disgwyl hefyd i chi helpu ac annog cyfranogwyr i chwilio am swyddi ac i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd.

Wrth iddynt adael y prosiect dylech geisio helpu cyfranogwyr Cynnwys i wneud cynnydd i un o'r canlynol:

 • gwirfoddoli
 • dysgu pellach
 • dechrau addysg neu hyfforddiant
 • cyflogaeth gyda chefnogaeth
 • neu gyflogaeth lawn amser
 • chwilio am swydd

Byddai disgwyl i chi hefyd gynnig y cyfle i rai cyfranogwyr wneud lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl (gan dalu'r isafswm cyflog cenedlaethol priodol) am naill ai 16 neu 26 wythnos a rhwng 16 a 35 awr yr wythnos er mwyn darparu sgiliau newydd, mwy o hyder a phrofiad gwaith iddynt gan eu galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth ddigymhorthdal - yr agwedd Cyflawni.

Fel gyda phrosiect Cyflawni, gellid creu'r lleoliadau yn fewnol neu'n allanol - serch hynny, ystyrir mai chi yw'r cyflogwr yn y ddau achos.

Dylai cyfranogwyr Cynnwys gyflawni'r canlynol wrth gymryd rhan yn y prosiect:

 • Cymwysterau achrededig llawn (QCF lefel 2 neu uwch), cymwysterau rhannol (Unedau neu fodiwlau hyd at QCF lefel 1) neu ardystiad perthnasol i waith (er enghraifft, cerdyn CSCS)
 • Canlyniadau positif (mwy o hyder, gwell sgiliau rhifedd a llythrennedd, sgiliau ychwanegol i chwilio am swyddi, ac yn y blaen)

Dylai cyfranogwyr Cyflawni ennill y canlynol wrth gymryd rhan yn y prosiect:

 • Cymwysterau achrededig llawn (QCF lefel 2 neu uwch) neu ardystiad perthnasol i waith (er enghraifft, cerdyn CSCS)
 • Canlyniadau positif (mwy o hyder, gwell sgiliau rhifedd a llythrennedd, sgiliau ychwanegol i chwilio am swyddi, ac yn y blaen)

Wrth iddynt adael y prosiect dylai'r prif lwybr dilyniant i gyfranogwyr ar ôl eich prosiect fod yn gyflogaeth -  rydym yn disgwyl i o leiaf  60% o'ch cyfranogwyr gael cymorth i gael gwaith ar ôl y prosiect.

Ar wahân i gyflogaeth, gallai'r cyfranogwyr sy'n ar ôl symud ymlaen i:

 • gwirfoddoli
 • dysgu pellach
 • dechrau addysg neu hyfforddiant

Mae'n bosib y bydd rhai cyfranogwyr yn symud ymlaen o fod yn rhan o weithgareddau Cynnwys i weithgareddau Cyflawni cyn gadael eich prosiect.

Er enghraifft, gellid ystyried mai'r agwedd Cynnwys ar y prosiect yw'r ymyrraeth cam cyntaf i'w helpu ar ben ffordd, ac i fod yn barod i roi'r gorau i dderbyn budd-daliadau. Yna gallent gymryd rhan yn yr agweddau Cyflawni ar y prosiect i wneud lleoliad cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl, cyn symud ymlaen at gyflogaeth heb gefnogaeth.

Mae yna wahanol lefelau o gyllid ar gael i gynnal prosiect Cynnal a Chyflawni cyfunol:

 • Bydd lefel 2 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £25,001- £75,000
 • Bydd lefel 3 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £75,001 - £150,000
 • Bydd lefel 4 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £150,001 - £400,000
 • Bydd lefel 5 cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £400,001 - £1,500,000

(Bydd cyllid cyfatebol yn ofynnol - manylir ar hyn yn y cam ymgeisio am grant).

Mae cyllid lefel 5 ar gyfer prosiectau sydd ar waith ar lefel ehangach na lleol neu ranbarthol, hynny yw, mwy nag un rhanbarth cyflawn yn unol â diffiniad Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd WEFO.

Dyma'r rhanbarthau:

Gogledd Cymru: Ynys Môn; Gwynedd; Sir Ddinbych; Conwy; Sir y Fflint a Wrecsam.

De-Ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Caerdydd; Sir Fynwy; Casnewydd; Powys; Bro Morgannwg.

Canolbarth a De-Orllewin Cymru: Sir Gaerfyrddin; Ceredigion; Castell-nedd Port Talbot; Sir Benfro; Abertawe

Chi sy'n dewis hyd y prosiect. Serch hynny, nodir dyddiad gorffen hwyraf posib yn y cam ymgeisio am grant.