Cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl

Bydd disgwyl i'ch mudiad ddylunio a gweithredu prosiect sy'n annog cyfranogwyr sydd bellaf o'r farchnad lafur i gymryd rhan yn eich prosiect o'u gwirfodd ac yn darparu lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl iddynt (gan dalu'r isafswm cyflog cenedlaethol priodol) rhwng 16 a 26 wythnos a rhwng 16 a 35 awr yr wythnos er mwyn darparu sgiliau newydd, mwy o hyder a phrofiad gwaith iddynt gan eu galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth ddigymhorthdal.

Gellid creu'r lleoliadau yn fewnol neu'n allanol - serch hynny, gan mai chi sy'n cael yr arian ystyrir mai chi yw'r cyflogwr yn y ddau achos.

Cewch chi ddewis y math o gyflogaeth a ddarperir - mae angen i chi ddangos i ni eich bod yn gwybod beth sy'n gweithio orau, gyda'r bobl rydych am weithio gyda nhw, yn yr ardaloedd rydych yn gweithredu ynddynt.

Mae prosiectau wedi cynnal prosiectau tebyg mewn gwahanol ffyrdd yn y gorffennol - mae rhai wedi canolbwyntio ar y sector manwerthu, rhai'r sector gofal plant a chafwyd prosiectau yn ymwneud ag ailgylchu dodrefn.

Byddem yn disgwyl i chi ad-dalu costau gofal a chostau teithio tan eu taliad cyflog cyntaf a darparu cyfnod cynefino a chontract cyflogaeth i gyfranogwyr.

Byddem yn disgwyl i chi hefyd gefnogi cyfranogwyr i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth megis cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, gwahaniaethu, allgáu cymdeithasol a digidol, materion iechyd meddwl, anableddau, dibyniaeth ar y system les, diffyg hyder, llythrennedd gwael, sgiliau rhifedd a TGCh a diffyg profiad mewn amgylchedd gwaith.

Wrth iddynt adael y prosiect dylai'r prif lwybr dilyniant i gyfranogwyr ar ôl eich prosiect fod yn gyflogaeth -  rydym yn disgwyl i o leiaf  60% o'ch cyfranogwyr gael cymorth i gael gwaith ar ôl y prosiect.

Ar wahân i gyflogaeth, gallai'r cyfranogwyr sy'n ar ôl symud ymlaen i:

  • gwirfoddoli
  • dysgu pellach
  • dechrau addysg neu hyfforddiant

  Dylai cyfranogwyr gyflawni'r canlynol wrth gymryd rhan yn y prosiect:

  • Cymwysterau achrededig llawn (QCF lefel 2 neu uwch), cymwysterau rhannol (Unedau neu fodiwlau hyd at QCF lefel 1)  neu ardystiad perthnasol i waith (er enghraifft, cerdyn CSCS)
  • Canlyniadau positif (mwy o hyder, gwell sgiliau rhifedd a llythrennedd, sgiliau ychwanegol i chwilio am swyddi, ac yn y blaen)

Mae yna wahanol lefelau o gyllid ar gael i gynnal prosiect Cyflawni:

  • Bydd lefel 2 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £25,001- £75,000
  • Bydd lefel 3 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £75,001 - £150,000
  • Bydd lefel 4 yn cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £150,001 - £400,000
  • Bydd lefel 5 cynnig i brosiectau grantiau gwerth rhwng £400,001 - £1,500,000

Mae cyllid lefel 5 ar gyfer prosiectau sydd ar waith ar lefel ehangach na lleol neu ranbarthol, hynny yw, mwy nag un rhanbarth cyflawn yn unol â diffiniad Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd WEFO.

Dyma'r rhanbarthau:

Gogledd Cymru:Ynys Môn; Gwynedd; Sir Ddinbych; Conwy; Sir y Fflint a Wrecsam.

De-Ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Caerdydd; Sir Fynwy; Casnewydd; Powys; Bro Morgannwg.

Canolbarth a De-Orllewin Cymru:Sir Gaerfyrddin; Ceredigion; Castell-nedd Port Talbot; Sir Benfro; Abertawe

(Bydd cyllid cyfatebol yn ofynnol - manylir ar hyn yn y cam ymgeisio am grant).

Chi sy'n dewis hyd y prosiect. Serch hynny, nodir dyddiad gorffen hwyraf posib yn y cam ymgeisio am grant.

Mae yna ddilyniant naturiol i gyfranogwyr o brosiect Cynnwys i brosiect Cyflawni - gallai'r prosiect Cynnwys fod yr ymyrraeth cam cyntaf i'w rhoi ar ben ffordd i ddechrau eu taith, yr holl ffordd at fod yn barod i roi'r gorau i hawlio budd-daliadau, ac yna gallent gymryd rhan mewn prosiect Cyflawni i sicrhau lleoliad cyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl. Oherwydd hynny, gall mudiadau sy'n cynnal prosiect Cynnwys gynnal prosiect Cyflawni yn ogystal, ac fe'u hanogir i wneud hynny os ydynt yn gallu.

Gan hynny, gall mudiadau sy'n cynnal prosiect Cynnwys gynnal prosiect Cyflawni neu brosiect Cynnwys a Chyflawni cyfunol yn ogystal, ac fe'u hanogir i wneud hynny os ydynt yn gallu.