Wythnos i ddathlu ymddiriedolwyr a’r gwaith maent yn ei wneud.

Trustees Week_Welsh

 

 

 

 

Wythnos Ymddiriedolwyr yw'r achlysur blynyddol i dynnu sylw at y gwaith ardderchog mae ymddiriedolwyr yn ei wneud i'w helusennau, eu cymunedau a'r sector. Bydd digwyddiadau ledled y wlad yn dathlu llwyddiannau ymddiriedolwyr, ac yn amlygu cyfleoedd i chi gyfrannu at elusen leol neu fudiad gwirfoddol ar lefel y bwrdd. 

Gan fod Wythnos Ymddiriedolwyr 2018 hefyd yn Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddiogelu yng Nghymru, bydd WCVA yn cynnal gweithgareddau amrywiol ar bynciau megis creu diwylliant sefydliadol positif, annog amrywiaeth a phwysigrwydd diogelu.

Digwyddiadau WCVA

Byrddau positif: eich rôl chi yn creu diwylliant sefydliadol iach - 14 Tachwedd yng Nghaerdydd

Mae'r berthynas rhwng ymddiriedolwyr ac uwch aelodau o staff yn allweddol i greu'r math o ddiwylliant positif, iach a diogel a fydd yn helpu'ch mudiad i ffynnu. Gyda chyflwyniadau gan Gymdeithas y Cadeiryddion a Chymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol (ACEVO), bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut i sefydlu a chynnal perthynas bositif a meithrin diwylliant sefydliadol diogel. Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdy ar gydweithio'n dda fel tîm. 

Materion amserol ym maes diogelu - 15 Tachwedd yng Nghaerdydd ac 21Tachwedd yn y Rhyl 

Mae'r digwyddiad am ddim hwn i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 2018 yn gyfle i fudiadau trydydd sector glywed gan arbenigwyr mewn cymhwysedd diwylliannol a chamfanteisio. Byddwch yn dysgu sut i gryfhau'ch arferion diogelu drwy ddod yn fudiad mwy cymwys yn ddiwylliannol ac ynglŷn â rôl y trydydd sector yn adnabod ac yn adrodd caethwasiaeth fodern, yn ogystal â sut i sicrhau nad yw'r arferion hyn yn rhan o'ch cadwyni cyflenwi chithau.

I gadw'ch lle am ddim yn y digwyddiadau uchod ebostiwch eventsadmin@wcva.org.uk 

Digwyddiadau lleol

Ceir pedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol ar bymtheg yng Nghymru a all gynnig cymorth lleol i ymddiriedolwyr

Ychwanegir gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol pan fydd ar gael. Cadwch lygad felly ar y dudalen hon. 

Beth rydym yn ei gynnig i ymddiriedolwyr

Mae WCVA yn cynnig ystod eang o gymorth i ymddiriedolwyr.  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn Ymddiriedolwr gwyliwch y fideo 2 funud yma i gael gwybod mwy. 

Archwiliad Iechyd Llywodraethu Da

Rydym wedi creu archwiliad iechyd llywodraethu rhyngweithiol er defnydd byrddau ymddiriedolwyr. Mae'n becyn cymorth hunanasesu, ac yn adnodd ardderchog i'ch helpu i sicrhau bod eich mudiad yn cael ei lywodraethu yn y modd gorau posib. Gall hefyd gynorthwyo byrddau o unrhyw faint i ddangos eu trefn lywodraethu dda i gyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid. 

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Dyna deitl ein cyhoeddiad poblogaidd arlein a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer ymddiriedolwyr, gan gynnig arweiniad ymarferol i gynorthwyo byrddau i ddelio gyda'u cyfrifoldebau rheoli, gan gynnwys cynllunio strategol, bod yn atebol am ddatblygiad y mudiad, rheoli pobl ac arian, a gwneud penderfyniadau er lles y mudiad gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Rydym yn rhoi'r newyddion diweddaraf i ymddiriedolwyr drwy ein gwefan, a hefyd yn ein cylchlythyr wythnosol i'n haelodau. Ymaelodwch yma er mwyn cael y cylchlythyr a'r buddion niferus eraill y mae aelodau WCVA yn eu mwynhau. 

Recriwtio

Os ydych yn chwilio am ymddiriedolwyr i lenwi seddi gwag o amgylch eich bwrdd, gallwch hysbysebu am ddim ar wefan Gwirfoddoli Cymru 

Gwybodaeth

Mae WCVA yn cynnig cyfoeth o adnoddau i helpu ymddiriedolwyr, gan gynnwys taflenni gwybodaeth a  chyhoeddiadau yn ymdrin â phynciau amrywiol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar rôl Ymddiriedolwyr hefyd ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.