Wythnos i ddathlu ymddiriedolwyr a’r gwaith maent yn ei wneud.

Trustees Week_Welsh

 

 

 

 

Wythnos Ymddiriedolwyr yw'r achlysur blynyddol i dynnu sylw at y gwaith ardderchog mae ymddiriedolwyr yn ei wneud i'w helusennau, eu cymunedau a'r sector. Bydd digwyddiadau ledled y wlad yn dathlu llwyddiannau ymddiriedolwyr, ac yn amlygu cyfleoedd i chi gyfrannu at elusen leol neu fudiad gwirfoddol ar lefel y bwrdd. 

Gan fod Wythnos Ymddiriedolwyr 2018 hefyd yn Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddiogelu yng Nghymru, bydd WCVA yn cynnal gweithgareddau amrywiol ar bynciau megis creu diwylliant sefydliadol positif, annog amrywiaeth a phwysigrwydd diogelu.

Digwyddiadau WCVA

Sgwrs Twitter Diogelu ar gyfer Ymddiriedolwyr - 13 Tachwedd

Ymunwch â ni ar twitter @Wales_CVA am 7-8pm mewn sgwrs arlein ynglŷn â diogelu ar gyfer ymddiriedolwyr, mewn partneriaeth â #trusteehour. Dyma gyfle gwych i ofyn cwestiynau a rhannu pytiau o gyngor i sicrhau arfer da.

Byrddau positif: eich rôl chi yn creu diwylliant sefydliadol iach - 14 Tachwedd yng Nghaerdydd

Mae'r berthynas rhwng ymddiriedolwyr ac uwch aelodau o staff yn allweddol i greu'r math o ddiwylliant positif, iach a diogel a fydd yn helpu'ch mudiad i ffynnu. Gyda chyflwyniadau gan Gymdeithas y Cadeiryddion a Chymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol (ACEVO), bydd y digwyddiad hwn yn ystyried sut i sefydlu a chynnal perthynas bositif a meithrin diwylliant sefydliadol diogel. Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdy ar gydweithio'n dda fel tîm. 

Rôl y Trydydd Sector yn Mynd i'r Afael â Chamfanteisio - 15 Tachwedd yng Nghaerdydd

Mae'r digwyddiad hyfforddi am ddim hwn sy'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddiogelu 2018 yn gyfle i fudiadau trydydd sector gynyddu eu sgiliau a'u gwybodaeth i adnabod ac atal arferion camfanteisio, megis masnachu pobl, caethwasiaeth fodern a chamfanteisio ar weithwyr. Cynhelir y digwyddiad hwn ar y cyd â'r Awdurdod Meistri Gangiau a Cham-drin Llafur (GLAA). 

I gadw'ch lle am ddim yn y digwyddiadau uchod ebostiwch eventsadmin@wcva.org.uk 

Digwyddiadau lleol

Ceir pedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol ar bymtheg yng Nghymru a all gynnig cymorth lleol i ymddiriedolwyr

12 Tachwedd - Digwyddiad Camfanteisio ar Oedolion a Phlant, Abertawe

13 Tachwedd - Wythnos Genedlaethol Diogelu ac Ymddiriedolwyr: Sesiwn Wybodaeth Gyda'r Hwyr i Ymddiriedolwyr, Caerdydd

14 Tachwedd - Cynhadledd Ranbarthol Lincio Lan, Port Talbot

14 Tachwedd - Bod yn Ymddiriedolwr - Hyfforddiant  , Lampeter 

15 Tachwedd - Bore Coffi Ymddiriedolwyr, Caerfyrddin

16 Tachwedd - Diogelu: Gwneud Pethau'n Iawn Gyda'n Gilydd, Cyffordd Llandudno

16 Tach - Awydd dod yn Ymddiriedolwr? Sesiwn galw heibio gydag Ymddiriedolwyr TVA, Pont-y-pŵl  

12 - 16 Tachwedd - Digwyddiadau Wythnos Ymddiriedolwyr ym Mhowys

Ychwanegir gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol pan fydd ar gael. Cadwch lygad felly ar y dudalen hon. 

Beth rydym yn ei gynnig i ymddiriedolwyr

Mae WCVA yn cynnig ystod eang o gymorth i ymddiriedolwyr.  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i fod yn Ymddiriedolwr gwyliwch y fideo 2 funud yma i gael gwybod mwy. 

Archwiliad Iechyd Llywodraethu Da

Rydym wedi creu archwiliad iechyd llywodraethu rhyngweithiol er defnydd byrddau ymddiriedolwyr. Mae'n becyn cymorth hunanasesu, ac yn adnodd ardderchog i'ch helpu i sicrhau bod eich mudiad yn cael ei lywodraethu yn y modd gorau posib. Gall hefyd gynorthwyo byrddau o unrhyw faint i ddangos eu trefn lywodraethu dda i gyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid. 

Adeiladu ar graig nid ar dywod

Dyna deitl ein cyhoeddiad poblogaidd arlein a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer ymddiriedolwyr, gan gynnig arweiniad ymarferol i gynorthwyo byrddau i ddelio gyda'u cyfrifoldebau rheoli, gan gynnwys cynllunio strategol, bod yn atebol am ddatblygiad y mudiad, rheoli pobl ac arian, a gwneud penderfyniadau er lles y mudiad gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Rydym yn rhoi'r newyddion diweddaraf i ymddiriedolwyr drwy ein gwefan, a hefyd yn ein cylchlythyr wythnosol i'n haelodau. Ymaelodwch yma er mwyn cael y cylchlythyr a'r buddion niferus eraill y mae aelodau WCVA yn eu mwynhau. 

Recriwtio

Os ydych yn chwilio am ymddiriedolwyr i lenwi seddi gwag o amgylch eich bwrdd, gallwch hysbysebu am ddim ar wefan Gwirfoddoli Cymru 

Gwybodaeth

Mae WCVA yn cynnig cyfoeth o adnoddau i helpu ymddiriedolwyr, gan gynnwys taflenni gwybodaeth a  chyhoeddiadau yn ymdrin â phynciau amrywiol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar rôl Ymddiriedolwyr hefyd ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.