Mae amrywiaeth o offer ar gael i chi gan WCVA a mudiadau eraill sy’n gweithio gyda’r sector gwirfoddol, a allai’ch helpu gyda sawl pwnc:

Gwiriad iechyd llywodraethu WCVA'Health check' image

Mae llywodraethu da yn rhan allweddol o'r ffordd y mae mudiadau'r trydydd sector yn gweithredu ac yn cael eu dal yn atebol am eu gwaith. Adnodd hunanasesu yw'r archwiliad iechyd llywodraethu ac mae wedi'i gynllunio i helpu byrddau ymddiriedolwyr weithio tuag at gadw at egwyddorion llywodraethu da, ac i helpu byrddau o unrhyw faint i ddangos eu harferion llywodraethu da i reolyddion, cyllidwyr, buddiolwyr a rhanddeiliaid.

Adnoddau o ddigwyddiadau WCVA

Os ydych wedi bod i ddigwyddiad WCVA yn ddiweddar ac am lawrlwytho adnoddau'n ymwneud ag ef, dim ond mewngofnodi gan ddefnyddio eich manylion aelodaeth a byddwch yn gallu cael mynediad iddynt.

Recriwt3Recruit 3 logo

Pwrpas Recriwt3 yw dod o hyd i bobl ddawnus ac uchelgeisiol i weithio yn y sector gwirfoddol, ac mae'n rhoi'r cyfle i chi hysbysebu -yn rhad ac am ddim(yn amodol ar faint o le sydd ar gael) - unrhyw swyddi ymddiriedolwyr gwag sydd gennych. Cymerwch olwg ar yr hyn y gallent ei wneud i chi drwy lawrlwytho eu pecyn cyfryngau (sydd yn y tab 'cysylltu â ni' ar y wefan). Gellir hefyd dod o hyd i swyddi ymddiriedolwyr gwag ar www.gwirfoddolicymru.net.  

Get Legal

Adnodd cyfeirio a phenderfynu arlein am ddim yw Get Legal ar gyfer mudiadau gwirfoddol. Mae wedi'i ddatblygu i alluogi mudiadau a'u hymgynghorwyr gael at wybodaeth ac arweiniad clir ar y ffurf gyfreithiol a'r strwythur llywodraethu mwyaf priodol er mwyn cyflawni eu hamcanion.

Jargon Buster

Bydd y 'jargon buster' yn eich helpu i ddeall yr iaith a ddefnyddir yn y sector gwirfoddol, a all fod yn gymhleth a dryslyd o bryd i'w gilydd.