Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad trydydd sector, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl.

Cyflwyniad Trydydd Sector Diogelu

 

Safeguarding CTA

 

 

 

 

 

 

Mae Gwasanaeth Diogelu WCVA yn darparu gwybodaeth, adnoddau, cyngor a hyfforddiant i fudiadau trydydd sector yng Nghymru. 

Pam mae hyn yn bwysig?

  • Mae gan fudiadau sy'n gweithio gyda grwpiau sydd mewn perygl (e.e. oedolion agored i niwed a phlant) gyfrifoldebau cyfreithiol yn ymwneud â diogelu · Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) ddull cryf, cadarn ac effeithiol o weithredu diogelu drwy bartneriaeth, lle mae'n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a mudiad wneud popeth y gallant i sicrhau bod plant ac oedolion mewn perygl yn cael eu gwarchod rhag camdriniaeth.
  • Mae'r Comisiwn Elusennau yn ystyried bod diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol i bob elusen, nid dim ond y rheini sy'n gweithio gyda grwpiau sy'n cael eu hystyried yn draddodiadol o fod yn agored i niwed.

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros ddiogelu - mae'n fusnes i bawb!

Mae diogelu yn rhan werthfawr o fframwaith llywodraethu mudiad. Mae'n ymwneud â: -

  • Iechyd a diogelwch
  • Recriwtio, datblygu a chadw staff
  • Sicrhau ansawdd
  • Cyllido

Mae trefniadau diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd cyhoeddus ynglŷn â'ch mudiad ac yn cyfrannu at enw da'r trydydd sector yn gyffredinol. 

 

Dolenni Defnyddiol 

Sut y gall WCVA fod o gymorth

 

Gallwn eich cefnogi gyda'r canlynol: 

Gwybodaeth ac Adnoddau Offer hunanasesu, templedi a chanllawiau i fudiadau sydd am ddatblygu polisiau ac arferion diogelu
Cyngor

Cyngor cyfrinachol un wrth un gan ein Swyddog Diogelu dynodedig

Hyfforddiant Rhaglen agored, cyfleoedd dysgu a datblygu prwpasol ac arlein ar gael

Lawrlwytho pamffledd  gwasanaeth Diogelu

Cysylltu â ni

Ebost: safeguarding@wcva.org.uk

Ffon: 0300 111 0124 (opsiwn 6)

 

Sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â diogelu yn y trydydd sector ac i lawrlwytho adnoddau i'ch cynorthwyo i gynnal safonau diogelu uchel yn eich mudiad.
Arferion a Pholisi

Children2

Dylai bob mudiad sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion a allai fod mewn perygl oherwydd oedran, salwch neu anabledd, gael polisi diogelu. Dylid ei gadw lle gall staff, gwirfoddolwyr a phartïon perthnasol ei ddarllen, a dylai fod ar gael iddynt, unwaith mae cadeirydd y bwrdd wedi'i lofnodi. Dylai'r polisi gynnwys gweithdrefnau clir ar gyfer ymateb i gyhuddiad, datgeliad o gamdriniaeth bosib neu bryder ynghylch arferion gwael. Dylid adolygu a diweddaru'r polisi bob blwyddyn.

Er bod yna egwyddorion da cyffredin a ddylai fod ym mhob polisi diogelu, dylai'r manylion fod yn benodol i bob mudiad unigol. 

Dylai goruchwylwyr, staff a gwirfoddolwyr sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc neu oedolion a allai fod mewn perygl gael hyfforddiant i'w gwneud yn ymwybodol o gamdriniaeth a hyfforddiant diogelu fel y gallant sylweddoli pan fo rhywun mewn perygl ac ymateb yn briodol i honiadau neu amheuon. Dylai staff a gwirfoddolwyr gael hyfforddiant ar bolisi diogelu'r mudiad fel rhan o'r broses gynefino.

Dylai hyfforddiant diogelu a chod ymddygiad clir, er mwyn atal a chydnabod camdriniaeth, fod yn flaenoriaeth ar gyfer bob mudiad ac asiantaeth cyflenwi sy'n cynnig unrhyw fath o waith sy'n cynnwys cyswllt agos a rheolaidd rhwng staff a chleientiaid.

Mae rôl y swyddog diogelu yn elfen allweddol o'ch arferion diogelu, gan ddarparu un pwynt cyswllt i bobl sy'n rhan o'ch mudiad ac â'r asiantaethau hynny y tu hwnt i'ch mudiad.

 

Adnoddau


Diogelu offeryn hunanarachwilio

Mae mudiadau trydedd sector yn chwarae rhan bwysig o ran darparu gwasanaethau a gweithgardeddau i blant, pobl ifanc a oedolion. Gall defnyddio dull seiliedig ar risg a hunanasesiad archwilio eich helpu i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn â diogleu eich mudiad.

Gellir defnyddio'r offeryn hunanasesu archwiliad fel rhestr wirio i adolygu trefniadau yn eich mudiad a chanfod beth arall all fod angen i chi ei wneud i roi mesurau diogelu ar waith. Nid yw'r offeryn hunanasesu yw bwriadu, nac yn gallu, ymdrin â phob agwedd bosib ar ddiogelu mewn mudiadau trydydd sector. Yn yr un modd, nid yw'n bosib cynnwys yr holl elfennau a manylion megis dylunio polisi. Ei nod yw amlygu'ch cyfrifoldebau cyfreithiol, arferion da a rhai meysydd i'w hystyried yn ymarferol. Dim ond y chi all ddweud sut beth yw'r drefn ddiogelu orau bosib i'ch mudiad.

Pqasso

 

Rydym yn adolygu'r offeryn yn gyson er mwyn adlewyrchu datblygiadau cyfredol. Mae'r fersiwn hon wedi'i seilio ar Hanfodion PQASSO, sy'n holi sut mae'ch mudiad neu'ch grŵp yn mynd ati i ddiogelu fel rhan o lywodraethu, arwain a rheoli, gweithio gyda defnyddwyr, rheoli adnoddau a rheoli staff a gwirfoddolwyr yn enwedig.   

 

Hoffem wybod sut mae defnyddio'r offeryn hunanasesu yn newid arferion o fewn mudiadau a pha mor ddefnyddiol mae pobl yn ei gael. Adborth. Cysylltwch â'r gwasanaeth diogelu os hoffech drafod eich cynllun gweithredu.

 

Adnoddau

 


Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a recriwtio diogel  

 

Candidate2

Mae'n hanfodol bod mudiadau trydydd sector yn cynnal gwiriadau cefndirol priodol ar staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.  Dylai'r defnydd o wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG, neu'r CRB gynt) fod yn rhan o'ch polisi a'ch arferion recriwtio diogel cyffredinol. Mae'r Comisiwn Elusennau yn argymell hyn yn gryf.

Dim ond ar gyfer rhai rolau a gweithgareddau y cewch gynnal gwiriadau. Os nad ydych yn siwr, defnyddiwch declyn cymhwysedd y DBS.

Dylai'r Corff Cofrestredig DBS sy'n cynnal gwiriadau ar eich rhan gadarnhau'r cymhwysedd ar gyfer y lefel wirio gywir. Mae modd cael at wiriadau GDG drwy gorff ymbarél sydd wedi'i gofrestru â GDG. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan.

Pan fo staff neu wirfoddolwyr yn gweithio gyda phlant neu oedolion mewn perygl (agored i niwed), mae'n bwysig y gofynnir am wiriad GDG ar y lefel gywir a dylai'r angen am wiriad o'r fath fod wedi'i nodi'n glir mewn disgrifiad o'r swydd neu'r rôl.

  • Maegwiriadau safonolyn briodol i rolau fel swyddog cyllid neu drysorydd, pan fyddwch am sicrhau nad oes gan yr unigolyn hanes hysbys o dwyll.
  • Maegwiriadau manylachyn briodol i rolau ble ceir cysylltiad ag oedolion mewn perygl neu blant sy'n rhoi'r cyfle i berthynas o ymddiriedaeth ddatblygu. Bydd gwiriadau manylach ar gael ar gyfer rolau sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd.
  • Maegwiriadau manylach gyda gwiriad o'r rhestr wahardd(gweithlu oedolion, gweithlu plant, neu'r ddau) yn ofynnol yn ôl y gyfraith i unigolion sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli mewn rolau sy'nweithgaredd rheoledig.

O dan ddeddfwriaeth, mae yna weithgareddau a gwaith penodol y mae'n rhaid i berson sydd wedi'i wahardd rhag gweithio gyda grŵp agored i niwed penodol (plant a/neu oedolion) beidio â'u gwneud. Gelwir hyn yn weithgaredd rheoledig.

Os yw mudiad gwirfoddol yn cynnwys aelod o staff neu wirfoddolwr mewn gweithgaredd rheoledig yna, cyn iddynt ddechrau yn y rôl honno, rhaid cynnal gwiriad GDG manwl gan gynnwys gwirio'r rhestr(au) wahardd berthnasol (plant a/neu oedolion).

Rhaid i gyflogwyr sydd am gynnwys rhywun mewn gweithgaredd rheoledig beidio â chyflogi'n fwriadol berson sydd wedi'i wahardd ac felly maent yn gymwys i ofyn am wiriad GDG manwl gan gynnwys gwirio rhestr wahardd berthnasol y GDG (rhestr plant a/neu oedolion). Bydd gwirio'r rhestr wahardd yn dangos a yw rhywun wedi'i gynnwys ar y rhestr GDG berthnasol.

Efallai y bydd gwaith arall, nad yw'n cyfateb i'r diffiniad o weithgaredd rheoledig, ond sy'n cynnwys cyswllt sylweddol â phlentyn neu oedolyn mewn perygl (agored i niwed), yn gymwys am wiriad GDG manwl fel mater o arfer gorau. Ni fydd gwiriad o'r fath yn cynnwys gwirio'r rhestrau gwahardd.

Dylai'r Corff Cofrestredig sy'n cynnal gwiriadau ar eich rhan gadarnhau'ch cymhwysedd am wiriad ar y lefel gywir. Gallwch hefyd ddefnyddio'r teclyn cymhwysedd ar wefan GDG.

Nid yw hi bob amser yn ofynnol i chi wneud gwiriad newydd bob tro rydych yn derbyn aelod newydd o staff neu wirfoddolwr newydd, neu angen ailwirio staff presennol. Gallwch gael gwybod mwy gan wasanaeth Diweddaru'r GDG.

 

DBS logo

Os ydych yn chwilio am ddarparwr, cymerwch olwg ar y rhestr hon o wasanaethau gwirio DBS (link to page with table) i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau a all ddarparu gwiriadau safonol a manylach i fudiadau trydydd sector.

Os ydych yn chwilio am ddarparwr, cymerwch olwg ar y rhestr hon o wasanaethau gwirio DBS (DBS Providers) i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau a all ddarparu gwiriadau safonol a manylach i fudiadau trydydd sector.  

Gallwch hefyd gysylltu â gwasanaeth diogelu WCVA i drafod cymhwysedd am wiriad a'r defnydd o wiriadau GDG, gan gynnwys y gwasanaeth Diweddaru, fel rhan o'ch cynllun recriwtio cyffredinol.

 

AdnoddauAdrodd pryderon 

Reporting2

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd statudol ar holl bartneriaid perthnasol (iechyd, addysg, ayyb) yr awdurdod lleol i atgyfeirio at yr awdurdod lleol unrhyw oedolyn neu blentyn sy'n dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol ac mae'n atgyfnerthu'r arfer da i unrhyw unigolyn neu fudiad atgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu unrhyw blentyn sy'n dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol

 

 

Os oes gennych bryder ynglŷn â phlentyn:

Os oes gan unrhyw un achos rhesymol i amau bod plentyn yn dioddef, wedi dioddef neu'n debygol o fod mewn perygl yn dioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed yn sicrhau bod y pryderon yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu lleol sydd â dyletswyddau a phwerau statudol i wneud ymholiadau ac ymyrryd pan fo angen

Gallech hefyd gysylltu â:

 

Os oes gennych bryder ynglŷn ag oedolyn:

Dylai diogelu oedolyn agored i niwed fod yn flaenoriaeth i bawb. Gallwch gysylltu â'ch gwasanaethau cymdeithasol lleol neu ffonio'r heddlu.

Gallech hefyd gysylltu â:

 

Dyletswydd i atgyfeirio

Mae yna ddyletswyddau statudol eraill i adrodd niwed a pherygl o niwed ac yn benodol y ddyletswydd i atgyfeirio at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i'r rheini sy'n gwneud gweithgaredd rheoledig.

Mae gan unrhyw fudiad sy'n gweithio gyda grwpiau agored i niwed ddyletswydd statudol i atgyfeirio unigolyn at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd dan amgylchiadau penodol. Mae hyn ar wahân i unrhyw gyfrifoldebau i adrodd achosion o niwed neu gam-drin i'r gwasanaethau cymdeithasol, byrddau diogelu neu'r heddlu.

Mae Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 a Deddf Diogelu Rhyddidau 2012.

Yn gosod y ddyletswydd gyfreithiol i atgyfeirio gwybodaeth a hefyd yn diffinio beth a olygir wrth weithgaredd rheoledig sef gwaith na chaiff rhywun sydd wedi'i wahardd ei wneud.

 

Adnoddau


 

Llyfrgell Pynciau Diogelu

Mae'r adran hon yn darparu rhestr o ddolenni at ragor o wybodaeth ynglŷn â materion penodol yn ymwneud â diogelu.