Ydych chi’n awyddus i gryfhau prosesau llywodraethu, darparu gwell gwasanaethau i ddefnyddwyr, gwella arferion gweithredu a dangos y canlyniadau yn well yn eich mudiad trydydd sector?

Mae'n dod yn fwyfwy pwysig i fudiadau'r trydydd sector yng Nghymru ddangos eu perfformiad, eu heffeithiolrwydd a'u heffaith i gyllidwyr, comisiynwyr, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill.

Mae PQASSO yn helpu mudiadau'r trydydd sector i edrych ar yr hyn maent yn ei wneud mewn ffordd systematig, gweld beth maent yn ei wneud yn dda a beth sydd ddim cystal, a phenderfynu ble yn union mae angen gwneud gwelliannau.

Mae PQASSO yn ymdrin â phob agwedd ar waith mudiad gan gynnwys llywodraethu, cynllunio, arwain a rheoli, rheoli pobl, rheoli arian a chanlyniadau ac effaith. Ar ôl i fudiad weithredu PQASSO, gall wneud cais am Nod Ansawdd PQASSO, yr achrediad allanol ar gyfer PQASSO, sy'n dangos bod y mudiad wedi cyrraedd safon ansawdd PQASSO ar lefel benodol.

Rydym yn falch iawn o weithio ar y cyd â National Council for Voluntary Organisations (NCVO) i hyrwyddo a chefnogi datblygiadau PQASSO yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO yma.
  

Cynllun peilot Hanfodion PQASSO

Er bod hyblygrwydd PQASSO yn golygu bod mudiadau'r trydydd sector o bob math a maint yn gallu ei ddefnyddio ac yn ei ddefnyddio, rydym hefyd yn gwybod bod angen cam cyn PQASSO weithiau ar fudiadau a grwpiau bach iawn y trydydd sector er mwyn eu helpu i adolygu pa mor dda mae eu grŵp neu eu mudiad yn ei wneud a sut y gall ddatblygu a chryfhau.

Bwriad Hanfodion PQASSO yw gwneud hynny.

Bwriad Hanfodion PQASSO yw helpu grwpiau a mudiadau llai y trydydd sector:

  • nad ydynt wedi adolygu'r grŵp neu'r mudiad cyfan erioed o'r blaen a'u bod yn awyddus i wneud 'archwiliad cyflwr' sylfaenol er mwyn gwybod pa feysydd y mae angen iddynt eu datblygu a'u cryfhau
  • sy'n awyddus i ddechrau cyflwyno gwelliannau parhaus o ansawdd a'u hymgorffori yn eu gwaith
  • sydd angen fframwaith i gefnogi datblygiad eu grŵp neu eu mudiad, ac 
  • sy'n awyddus i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon wrth eu gwaith.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am gynllun peilot Hanfodion PQASSO a chofrestru i gymryd rhan.

 

Gweithdai am ddim - Cyflwyniad i PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO

Ymunwch â ni am ddwy awr yn un o'n gweithdai am ddim i gael gwybod mwy am safon ansawdd PQASSO.

Pwy ddylai ddod?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu a chefnogi mudiadau trydydd sector cryf gan gynnwys ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, cyllidwyr, comisiynwyr a rheolwyr contractau.

Ewch i wefan NCVO i gadw lle yn un o'r gweithdai:

15 Hydref 2018 - Caerdydd

 

Hyfforddiant PQASSO

Paratoi ar gyfer asesiad Nod Ansawdd PQASSO - 20 Medi 2018, Caerdydd

Paratoi ar gyfer asesiad Nod Ansawdd PQASSO - 26 Medi 2018, Bae Colwyn

Ewch i wefan NCVO am ragor o wybodaeth ac i gadw lle.

 

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am PQASSO a datblygiadau PQASSO yng Nghymru, cysylltwch â Heledd Kirkbride, Swyddog Ymgysylltu PQASSO yng Nghymru heledd.kirkbride@ncvo.org.uk neu 07376 602320 | 029 2043 1716.

Twitter icon small


Dilynwch ni @pqassocymru

 

Big Lottery pink bilingual smallPQASSO logo 2017