Gwasanaethau cyflogres gan WCVA

Calculator & pay slips small

Mae Pay Connect yn darparu gwasanaeth cyflogres allanol pwrpasol i elusennau a mudiadau dielw. Rydym yn arbenigo mewn elusennau newydd a'r rheini sy'n datblygu, gan gynnig cymorth ac arweiniad drwy'r broses o ddod yn gyflogwr, talu cyflogeion a chofrestru â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

 • Ydych chi'n pryderu nad yw'ch cyflogres yn cael ei rhedeg yn gywir a bod camgymeriadau yn cael eu gwneud?
 • A ydych weithiau'n cael y broses yn anodd ac yn ddryslyd?
 • A hoffech arbed y gost o gynnal y feddalwedd cyflogres bwrpasol ddiweddaraf a sicrhau'ch bod yn cydymffurfio â gofynion CThEM?

Gallai gwasanaeth cyflogres Pay Connect gynnig yr ateb i'ch anghenion.
  

Beth all Pay Connect ei wneud i chi

 • Prosesu cyflogresi 1-150 o gyflogeion
 • Rhediadau talu bob wythnos, bob pythefnos, bob 4 wythnos a phob mis o wybodaeth y mae'r cyflogwr yn ei chyflenwi i ni
 • Ffeilio Gwybodaeth Amser Real (RTI) yn electronig â CThEM
 • Cwblhau pob ffurflen reoleiddiol, P45 a rhestr wirio ar gyfer cyflogeion sy'n cychwyn
 • Cyfrifiadau SSP, SAP, SPP, SMP, Benthyciad Myfyriwr a Gorchymyn Llys
 • Elfennau talu, didynnu a phensiwn digyfyngiad
 • Slipiau talu fesul eitem a chopi'r cyflogwr
 • Ffeilio diwedd y flwyddyn dreth a chynhyrchu datganiadau P60
 • Adroddiadau'r cyflogwr, CThEM a phensiwn
 • Taliad BACS i gyflogeion a PAYE i CThEM.
    

Dim costau ychwanegol na ffioedd annisgwyl

Mae Pay Connect yn codi ffi brosesu safonol fesul cyfnod talu ynghyd â ffi fesul cyflogai.  Nid ydym yn codi dim ffioedd pellach am dalu cyflogeion drwy BACS nac am newid data megis newid cyfeiriad neu rif cyfrif banc, prosesu cyflogai newydd neu un sy'n gadael, ac yn llawer pwysicach dim ffi ychwanegol am ffeilio adroddiadau cyfnod talu â CThEM.
  

Slipiau talu, P45 a llawer iawn mwy!

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:

 • Cynhyrchu slipiau talu
 • Adroddiadau misol (drwy ebost a/neu wedi'u hargraffu a'u postio)
 • Prosesu cyflogeion newydd
 • Prosesu cyflogeion sy'n gadael gyda P45
 • Adroddiadau Diwedd Blwyddyn
 • E-ffeilio Diwedd Blwyddyn/Diwedd Mis
 • Y dewis i dalu cyflogau drwy BACS heb gost ychwanegol
 • Y dewis i dalu rhwymedigaethau Yswiriant Gwladol a PAYE misol i Gyllid y Wlad heb gost ychwanegol
 • Modiwl Pensiwn dewisol i gynorthwyo â rhwymedigaethau cofrestru awtomatig.
    

Cysylltu

Ffoniwch ni ar 02920 431739 i drafod eich anghenion o ran cyflogres neu ebostiwch payconnect@wcva.org.uk