Mae rheoli arian yn effeithiol yn rhan hanfodol o redeg mudiad gwirfoddol, ac wrth inni weld mwy a mwy o bwysau ar adnoddau ac wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu, mae'n hollbwysig fod polisïau, gweithdrefnau a systemau ariannol cadarn yn sail i waith pob grŵp gwirfoddol.

Mae'r adran hon yn delio â chynllunio ariannol a systemau ariannol, cyfrifyddu ac adrodd, materion cyfreithiol, treth, buddsoddiadau a chronfeydd wrth gefn. Mae hefyd yn darparu arweiniad ar osgoi twyll, a hanfodion y broses adennill costau'n llawn. Managing money

Taflenni gwybodaeth

Sefydlu system ariannol
Sefydlu cyllideb
Adennill y gost lawn
Monitro gwariant a chyllideb
Rheolaeth gyllidol
Cyfrifon ac archwiliad blynyddol
Treth ar werth
Cyflogres
Cronfeydd wrth gefn
Pensiynau
Osgoi twyll
Sicrhau bod gennych bolisi cronfeydd wrth gefn da
Sut y dylid buddsoddi cronfeydd wrth gefn
Sut i ysgrifennu polisi buddsoddi da