Ni fyddai'n bosibl i'r rhan fwyaf o grwpiau gwirfoddol ddal ati heb gynnal rhyw fath o weithgarwch codi arian. A dylai'r gweithgarwch hwn gael ei gynllunio, rhaid iddo gydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol presennol, rhaid iddo fod yn realistig ac yn gymesur â maint y mudiad a'r gweithgareddau y bydd yn eu cynnal, a hefyd - gobeithio - bod yn llwyddiannus yn y pendraw!

Bydd yr adran hon yn helpu i roi grwpiau ar ben ffordd gyda phob agwedd ar ddod o hyd i arian a'i gael, gan gynnwys technegau codi arian, cyfleoedd masnachu, a chontractio a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Taflenni gwybodaeth Finding funding

Datblygu strategaeth codi arian
Grantiau - addas ar gyfer ariannu
Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu
Cyfrif amser gwirfoddolwyr wrth wneud cais am nawdd
Benthyciadau
Codi arian - digwyddiadau
Codi arian - cymynroddion
Codi arian - rhoddion
Cyflwyniad i gaffael
Cyflwyniad i dendro
Datblygu tendr llwyddiannus
Costio eich tendr
Masnachu
Siopau Elusen
Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr)
Dulliau o roi arian sy'n effeithiol o ran treth
Cyflwyniad i roi arian trwy'r gyflogres
Codi arian trwy'r gyflogres
Consortia rhoi o'r gyflogres
Cyflwyniad i Gymorth Rhodd
Hyrwyddo Cymorth Rhodd
Cyflwyniad i Gymorth Rhodd
Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd
Cwestiynnau cyffredin Cymorth Rhodd
Ariannu corfforaethol
Cydweithio i godi incwm
Buddsoddi Cymunedol