A yw diogelu data yn eich mudiad chi gystal ag y dylai fod?

DataBwrddGwaith

Fis Mai 2018 daw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym. Mae angen i fudiadau ddechrau cynllunio nawr i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn pan roddir y rheoliad newydd ar waith. 

I'ch helpu i baratoi, bydd WCVA ar y cyd â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal gweminarau misol am ddim o fis Mai 2017 yn edrych ar ddiogelu data.

Cynhelir ein sesiynau #DataBwrddGwaith o gysur eich cyfrifiadur eich hun gan ymdrin â phynciau megis:

  • Marchnata uniongyrchol
  • Preifatrwydd drwy ddylunio
  • Seiberddiogelwch
  • Cais Gwrthrych am Wybodaeth

A bydd cyfle i chi benderfynu themâu i ddod drwy roi gwybod i ni beth rydych angen ei wybod.

Beth yw GDPR?

Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

Helpwch i ddiogelu preifatrwydd ac osgoi dirwyon posib drwy gadw lle yn ein gweminarau a sicrhau bod eich mudiad yn cadw trefn ar bethau.

Ar y gweill - Rhannu Data

Rhaid i fudiadau gasglu a rhannu data personol mewn ffordd deg, tryloyw ac yn unol â hawliau a disgwyliadau'r bobl y mae eu gwybodaeth yn cael ei rhannu.

Bydd y gweminar hwn yn eich helpu i ganfod y materion y mae angen i chi eu hystyried wrth benderfynu rhannu data personol ai peidio. Dylai roi'r hyder i chi rannu data personol pan fo hynny'n briodol ond dylai hefyd eich helpu i ddeall pryd mae'n annerbyniol rhannu data personol.

Cynhelir y sesiwn nesaf yn ein cyfres #Databwrddgwaith am 2 o'r gloch brynhawn Dydd Mawrth, 23 Ionawr 2018.

I gadw lle mewn gweminar ebostiwch training@wcva.org.uk i fynegi'ch diddordeb.

Sesiynau yn y dyfodol

  • 6 Chwefror 2018 - CCTV

Os oes yna unrhyw bynciau penodol yr hoffech i ni ystyried eu trafod mae croeso i chi gysylltu â ni.

Sesiynau gweminar cynharach

Wedi colli gweminar neu am ail-wylio un? Cliciwch isod i wylio recordiad o'r sesiynau:

Mai 2017 - 12 cam i helpu'ch mudiad i baratoi at GDPR

Mehefin 2017 - Codi Arian a Diogelu Data

Gorffennaf 2017 - Seiberddiogelwch

Awst 2017 - Hysbysiadau Preifatrwydd a chaniatâd

Medi 2017 - Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003

Hydref 2017 - Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Tachwedd 2017 - Diogelu Data I Ymddiriedolwyr

Rhagfyr 2017 - Preifatrwydd trwy Ddylunio

TSSW logo