Mae'r arweiniad yn yr adran hon yn delio â chaffael, prydlesu a gwerthu eiddo, a rheoli asedau eraill gan gynnwys cerbydau, offer TG, tir ac eiddo deallusol.

Mae gan fudiadau gwirfoddol ddau brif ddosbarth o asedau: asedau sefydlog ac asedau cyfredol.

Mae Asedau sefydlog yn cynnwys asedau diriaethol sefydlog - yr adeiladau a'r cyfarpar y mae'r mudiadau'n berchen arnyn nhw i'w galluogi i gyflawni eu cenhadaeth, ac asedau buddsoddi, megis cyfranddaliadau neu eiddo buddsoddi y mae mudiadau'n eu dal i gynhyrchu incwm.

Mae Asedau cyfredol yn bennaf yn cynnwys arian yn y banc, stociau o nwyddau heb eu gwerthu, ac arian sy'n ddyledus i fudiadau.

Asset

 

 

 

 

 

 

 

 

Gall asedau sefydlog gynrychioli swm mawr o arian. Felly, mae'n hanfodol fod mesurau rheoli ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n briodol ac at ddibenion y mudiad.

Taflenni gwybodaeth

Adeiladau
Rhedeg adeiladau
Tir
Technoleg Gwybodaeth
Cerbydau
Eiddo deallusol