29 Ebr 2019

Mae Getting on Board, elusen sy’n mynd ati i greu arweinwyr cymunedol drwy annog gwirfoddoli ar fyrddau mudiadau, wedi cyhoeddi canllaw ymarferol newydd ar recriwtio ymddiriedolwyr.

board OG

 

Ymddiriedolwyr sy'n arwain ac yn llywodraethu elusennau, felly mae recriwtio pobl i'r rôl hon yn broses hynod o bwysig sy'n cael effaith fawr ar y mudiad. Nod y canllaw newydd yw helpu elusennau i recriwtio ymddiriedolwyr mewn modd effeithiol ac agored.

Amcangyfrifir bod 90,000 o seddi gwag ar gael ar hyn o bryd i ymddiriedolwyr a dywed 90% o fudiadau eu bod yn recriwtio eu hymddiriedolwyr ar lafar a thrwy rwydweithiau sydd eisoes yn bodoli. Ceir dwywaith gymaint o ddynion ar fyrddau ymddiriedolwyr na merched ac, ar gyfartaledd, 57 yw oed ymddiriedolwr. Yn ogystal, dim ond 41% o fyrddau ymddiriedolwyr sy'n gynrychiadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac 14% yn unig o fudiadau sy'n teimlo eu bod mewn sefyllfa dda i gwrdd ag anghenion cydymffurfio, strategol a datblygu.

O asesu bwlch mewn sgiliau ymysg ymddiriedolwyr mudiad, i hysbysebu'n effeithiol, i ddatblygu proses gynefino ystyrlon i ymddiriedolwyr newydd, mae Getting on Board yn ceisio gloywi'r broses a hyrwyddo'r arfer o recriwtio mewn modd agored ar gyfer byrddau elusennau. Mae'r canllaw newydd hwn yn darparu popeth o restrau gwirio i siartiau llif i ganllawiau mapio sgiliau ar gyfer mudiadau sydd am dyfu, amrywio neu gryfhau eu bwrdd ymddiriedolwyr. Yn arbennig i fudiadau llai sydd o bosib yn recriwtio'n agored am y tro cyntaf, mae'r canllaw yn rhoi arweiniad cam wrth gam i gael y gorau o'r broses ac ymddiriedolwyr newydd.

Lawrlwytho'r canllaw  (Saesneg yn unig)

Bydd WCVA yn cynnal gweithdy hyfforddi ar y cyd â Getting on Board ar 20 Mehefin yn y Rhyl