11 Maw 2019

Beth i’w ddisgwyl gan y Comisiwn Elusennau dros y pum mlynedd nesaf

Charity Commission thumb

 

Wrth siarad yng nghyfarfod cyhoeddus blynyddol y Comisiwn Elusennau ym Manceinion ar 5 Mawrth, rhoddodd Prif Weithredwr a Chadeirydd y Comisiwn wybod i'r sector beth i'w ddisgwyl gan ei reoleiddiwr dros y pum mlynedd nesaf.

 

Pwysleisiodd Prif Weithredwr y Comisiwn, Helen Stephenson, fod sefyllfa'r rheoleiddiwr yn un heriol iawn yn sgil yr "ergyd ddwbl", sef toriadau ariannol a chynnydd yn y galw am ei wasanaethau. Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn ar gyfartaledd yn cael 260 o ebyst neu alwadau ffôn y dydd gan gwsmeriaid.

Serch hynny, mae cynlluniau i fynd i'r afael â hyn drwy ymgynghoriad ynglŷn ag a ddylai'r Comisiwn godi tâl ar elusennau am reoleiddio wedi'u gohirio gan fod y llywodraeth yn canolbwyntio ar Brexit. Y llynedd rhoddodd y llywodraeth £5m y flwyddyn yn ychwanegol i'r Comisiwn, hyd nes y gellid cynnal ymgynghoriad ar godi tâl ar elusennau, sydd wedi galluogi'r rheoleiddiwr i recriwtio staff ychwanegol.

Er gwaethaf yr heriau, amlinellodd Stephenson brif bwyntiau datganiad y Comisiwn o'i fwriad strategol y llynedd gan ddweud: "Mae gwaith ar y gweill i droi'r holl amcanion hyn yn gynlluniau ymarferol clir a mesuradwy. Nid yw'n strategaeth arwrol, ond mae'n un uchelgeisiol." Dywedodd fod y Comisiwn "yn ei rhoi ar waith mewn cyfnod heriol i ni".

Dywedodd fod y Comisiwn yn canolbwyntio ar gyflawni'r amcanion a osodwyd yn y datganiad y llynedd. "Hoffem ei gwneud yn glir i'r sector elusennol sut y byddwn yn datblygu yn y pum mlynedd nesaf," meddai Stephenson.

Felly, beth all elusennau ei ddisgwyl gan y Comisiwn?

Dywedodd Stephenson a chadeirydd y Comisiwn, y Farwnes Stowell, y bydd y Comisiwn yn "fwy swnllyd", ac y gall elusennau ddisgwyl clywed y rheoleiddiwr yn codi llais yn amlach.

Dywedodd y Farwnes Stowell wrth elusennau i ddisgwyl gweld Comisiwn mwy hyderus. Comisiwn sy'n barod i ddefnyddio ei lais a'i awdurdod i annog ymddygiad ac amodau sy'n helpu elusennau i ffynnu.

Mae'r Comisiwn hefyd yn bwriadu gwella mynediad at ddata a gwella cynnwys fel y bydd o ddiddordeb ac o gymorth i ymddiriedolwyr.

Gallwch ddarllen araith y Farwnes Stowell yma Araith y cadeirydd yng Nghyfarfod Cyhoeddus Blynyddol y Comisiwn Elusennau