3 Rhag 2018

Nod Inspiring Impact yng Nghymru yw cefnogi mudiadau i wella eu harfer wrth ymdrin ag effaith drwy hybu eu gwybodaeth a’u sgiliau a’u galluogi i gysylltu â’i gilydd.

Ripples

Effaith yw'r gwahaniaeth y mae'ch mudiad yn ei wneud

Fel rhan o'n prosiect Inspiring Impact newydd, bydd WCVA yn hwyluso rhwydwaith cymheiriaid i fudiadau trydydd sector rannu gwybodaeth a gwersi ynglŷn ag arfer da wrth ymdrin ag effaith.

Nod y rhwydwaith yw rhoi cyfleoedd i fudiadau sydd am ddatblygu eu harfer wrth ymdrin ag effaith gysylltu â'i gilydd a rhannu'r hyn maent yn ei ddysgu ar bynciau megis:

  • Creu theori newid
  • Mesur a gwerthuso'ch effaith
  • Cyfleu effaith

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac yn agored i bob mudiad trydydd sector yng Nghymru. Os yw'ch mudiad yn meddwl am effaith, beth am ymuno â rhestr ohebu'r rhwydwaith i gael gwybod beth sy'n digwydd?

Nod Inspiring Impact yng Nghymru yw cefnogi mudiadau i wella eu harfer wrth ymdrin ag effaith drwy hybu eu gwybodaeth a'u sgiliau a'u galluogi i gysylltu â'i gilydd. Yn ogystal â hwyluso'r rhwydwaith, bydd y prosiect yn darparu:  

  • Cyfleoedd dysgu, e.e., gweithdai a gweminarau
  • Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau
  • Cymorth i fudiadau sydd am fod yn Hyrwyddwyr Inspiring Impact

Bydd y rhaglen ledled Prydain hefyd yn cynnig grantiau hyblyg y gall elusennau a mentrau cymdeithasol eu gwario ar ddeall a gwella eu heffaith, a gwefan sy'n dwyn ynghyd yr adnoddau am ddim gorau o'r sector drwyddo draw.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Mair Rigby drwy ebostio mrigby@wcva.org.uk