5 Maw 2018

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi cyfres o gamau i helpu i sicrhau bod elusennau’n dysgu’r gwersi ehangach o straeon diogelu diweddar yn ymwneud ag Oxfam ac elusennau eraill, ac i gryfhau ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusennau.

Charity Commission thumb

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi cyfres o gamau i helpu i sicrhau bod elusennau'n dysgu'r gwersi ehangach o straeon diogelu diweddar yn ymwneud ag Oxfam ac elusennau eraill, ac i gryfhau ffydd a hyder y cyhoedd mewn elusennau.

Ymysg y camau y mae:

Uwchgynhadledd ar ddiogelu mewn elusennau ym Mhrydain

Uwchgynhadledd ar ddiogelu mewn elusennau ym Mhrydain a chyrff ymbarél sy'n gweithio ym Mhrydain. Bydd yr uwchgynhadledd yn gyfle i atgyfnerthu pa mor hanfodol yw hi bod diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol i elusennau, ac i:

  • sefydlu cyd-ddealltwriaeth o'r heriau diogelu sy'n wynebu elusennau sy'n gweithio ym Mhrydain a phwysleisio pwysigrwydd cynnal ffydd y cyhoedd yn y sector
  • clywed syniadau'r sector i oresgyn yr heriau a pha gamau y maent yn eu cymryd ac y byddant yn eu cymryd
  • cytuno ar gamau ar y cyd ac yn unigol, ac ymrwymo iddynt, er mwyn cryfhau gallu a chapasiti diogelu elusennau sy'n gweithio ym Mhrydain

Tasglu newydd gan y Comisiwn Elusennau i ddelio gyda'r cynnydd diweddar mewn adroddiadau o ddigwyddiadau diogelu

Mae'r Comisiwn yn sefydlu tasglu, gan gynnwys staff o'r Comisiwn drwyddo draw, i ddelio gyda'r cynnydd mewn adroddiadau o ddigwyddiadau difrifol yn ymwneud â diogelu. Daw'r cynnydd hwn yn sgil y stori ynglŷn ag Oxfam. Bydd y tîm hefyd yn gwneud gwaith rhagweithiol i sicrhau bod digwyddiadau difrifol yn ymwneud â diogelu yn cael eu hadrodd yn brydlon ac yn llawn, ac yn rhoi cyngor i elusennau sy'n adrodd digwyddiadau diogelu ar gamau priodol i'w cymryd.

Mae'r Comisiwn hefyd yn ailgyhoeddi ei rybudd blaenorol i bob elusen gan bwysleisio pwysigrwydd datgelu digwyddiadau yn llawn ac yn onest.

Arbenigedd diogelu ychwanegol

Ar ben ei gysylltiadau presennol ag arbenigwyr diogelu amrywiol mewn elusennau a phartner-asiantaethau, bydd y comisiwn hefyd yn defnyddio arbenigwyr diogelu annibynnol, yn y cyd-destun rhyngwladol ac ym Mhrydain, i gynghori a chefnogi gwaith y tasglu, y tîm ymchwilio sy'n arwain yr ymchwiliad i Oxfam, a'r ddwy uwchgynhadledd i elusennau.

Cyfathrebuâ'r rheini sy'n codi pryderon

Mae Helen Stephenson wedi dweud hefyd ei bod am i'r mudiad adolygu'r ffordd y mae'n cyfathrebu â'r rheini sy'n codi pryderon rheoleiddiol difrifol sy'n arwain at gamau rheoleiddiol.

Gwaith diweddar allweddol ar ddiogelu gan y rheoleiddiwr

  • Adroddiad blynyddol ar waith achos cydymffurfio a gyhoeddwyd fis Chwefror 2018 - mae'r adroddiad yn tynnu sylw at waith achos cynyddol sy'n ymwneud â materion diogelu, ac yn atgoffa elusennau i roi blaenoriaeth i ddiogelu yn eu helusennau.
  • Strategaeth ddiogelu a ddiweddarwyd fis Rhagfyr 2017: mae'r strategaeth newydd yn ei gwneud yn glir bod diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol i bob elusen, nid dim ond y rheini sy'n gweithio gyda grwpiau a ystyrir yn draddodiadol i fod yn rhai agored i niwed.
  • Rhybudd diogelu a gyhoeddwyd fis Rhagfyr 2017 yn rhybuddio elusennau a) i roi gwybod am ddigwyddiadau nawr os ydynt wedi methu â gwneud hynny yn y gorffennol a b) i adolygu eu polisi a'u gweithdrefnau diogelu os nad ydynt wedi gwneud hynny yn y 12 mis diwethaf. Bydd y Comisiwn yn ailgyhoeddi'r rhybudd hwnnw i bob elusen gan bwysleisio pwysigrwydd datgelu digwyddiadau yn llawn ac yn onest.
  • Rhybudd diogelu a gyhoeddwyd fis Hydref 2017 i elusennau cyn-filwyr sydd newydd gofrestru, yn sgil prosiect gwaith achos rhagweithiol a amlygodd bryderon ynghylch diogelu mewn rhai elusennau cyn-filwyr sydd newydd gofrestru.
  • Arweiniad ar roi gwybod am ddigwyddiadau difrifol - a ddiweddarwyd fis Medi 2017. Daeth y diweddariad yn sgil ymgynghoriad ag elusennau. Wrth gyhoeddi'r arweiniad newydd, dywedodd y Comisiwn ei fod yn pryderu bod elusennau'n dal i fethu ag adrodd digwyddiadau difrifol yn ddigonol.

 

Mae Gwasanaeth Diogelu WCVA yn darparu gwybodaeth, adnoddau, hyfforddiant a chyngor i fudiadau trydydd sector.

Byddwn yn parhau i weithio gyda'r Comisiwn Elusennau i sicrhau bod gwybodaeth reoleiddiol ynglŷn â diogelu yn cyrraedd y sector yng Nghymru.

Os oes angen cymorth gyda diogelu ar eich mudiad chi, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu drwy ebostio safeguarding@wcva.org.uk neu drwy ffonio'r Ddesg Gymorth 0800 2888 329.