2 Chwef 2018

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru ei ganllaw ar amddiffyn elusennau rhag twyll.

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru ei ganllaw ar amddiffyn elusennau rhag twyll.

Mae twyll yn risg ddifrifol i elusennau a gall gynnwys:

  • ymhoniad anwir, er enghraifft twyll hunaniaeth
  • methiant i ddatgelu gwybodaeth
  • camddefnyddio swydd i elwa neu i achosi colledion i rywun arall

Mae amcangyfrifon o faint twyll yn erbyn elusennau yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi amrywio rhwng £150 miliwn a bron i £2 biliwn y flwyddyn.

Mae'r diweddariad i'r canllaw yn cynnwys ffeithlun gydag awgrymiadau defnyddiol ar sut i ymateb pan fydd pethau'n mynd o chwith.

Fraud tips

Mae dyletswydd ar ymddiriedolwyr elusennau i reoli adnoddau eu helusen mewn modd cyfrifol ac i sicrhau bod cronfeydd yn cael "eu diogelu, eu defnyddio a bod cyfrif amdanynt". Mae'n hanfodol felly bod ymddiriedolwyr yn rhoi mesurau gwrth-dwyll priodol ar waith i sicrhau bod yr holl arian a roddir i'w helusen yn cael ei defnyddio i ddibenion dilys a chyfreithlon.

Mae'r canllaw yn atgoffa ymddiriedolwyr y gallant osgoi camgymeriadau elfennol a gwneud yn siŵr bod eu helusen wedi'i diogelu'n dda trwy:

 

  • sicrhau ganddynt arferion rheoli ariannol a cryf a threfniadau llywodraethu da
  • rhoi rheolaethau ariannol ar waith a sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu'n gadarn
  • darllen canllaw'r Comisiwn Elusennau ar reolaethau ariannol mewnol ar gyfer elusennau (CC8)

 

Gallwch ddarllen y canllaw yn ei gyfanrwydd ar wefan y Comisiwn Elusennau.