22 Chwef 2018

Gall pobl y mae’r rheolau diarddel awtomatig newydd yn effeithio arnynt bellach ymgeisio am hawlildiad gan y Comisiwn Elusennau.

 

Gall pobl y mae'r rheolau diarddel awtomatig newydd yn effeithio arnynt bellach ymgeisio am hawlildiad gan y Comisiwn Elusennau.

Gallwch ymgeisio am hawlildiad i ymgymryd â rôl ymddiriedolwr neu rôl uwch reolwr gyfyngedig, neu i aros mewn rôl o'r fath.

Mae'r gyfraith yn newid ar 1 Awst 2018, ond mae'r comisiwn yn annog y rheini y mae'r newid yn effeithio arnynt i ymgeisio cyn gynted â phosib.

Mae'r rhestr bresennol o resymau dros ddiarddel awtomatig yn cynnwys methdaliad ac euogfarnau heb eu disbyddu am anonestrwydd a dichell. O fis Awst ymlaen, bydd y rhestr hefyd yn cynnwys euogfarnau heb eu disbyddu am lwgrwobrwyo, terfysgaeth, gwyngalchu arian, camymddwyn mewn swydd gyhoeddus, anudoniaeth, a bod ar y gofrestr troseddwyr rhyw.

Gallwch gael gwybod mwy am y newidiadau a'r meini prawf y bydd y comisiwn yn eu defnyddio i wneud penderfyniad yma 

Hefyd, mae'r elusen Unlock, sy'n cynrychioli pobl ag euogfarnau, wedi cyhoeddi arweiniad (yn Saesneg yn unig) ar y rheolau newydd