29 Ion 2018

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi rheolau anghymhwyso’n awtomatig newydd a fydd yn dod i rym ar 1 Awst 2018.

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi rheolau anghymhwyso'n awtomatig newydd a fydd yn dod i rym ar 1 Awst 2018. 

Mae'n bwysig bod elusennau'n ymwybodol y bydd y rhestr o resymau dros anghymhwyso'n awtomatig yn hirach o lawer o'r dyddiad hwn ymlaen a bydd yn cynnwys uwch reolwyr (Prif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Cyllid) yn ogystal ag ymddiriedolwyr. Mae hyn yn golygu y bydd grŵp mwy o bobl yn cael eu hanghymhwyso'n awtomatig. 

Ar hyn o bryd, mae'r rhestr o resymau dros anghymhwyso'n awtomatig yn cynnwys methdalwriaeth ac euogfarnau heb eu disbyddu ar gyfer anonestrwydd a dichell.  O fis Awst eleni, bydd hefyd yn cynnwys euogfarnau heb eu disbyddu ar gyfer llwgrwobrwyo, terfysgaeth, gwyngalchu arian, camymddwyn mewn swydd gyhoeddus, anudoniaeth a bod ar y gofrestr troseddwyr rhyw.

O 1 Chwefror, bydd unigolion nad ydynt wedi'u hanghymhwyso ar hyn o bryd, ond y byddant wedi'u hanghymhwyso ar ôl 1 Awst, yn gallu gwneud cais i'r Comisiwn Elusennau am hawlildiad cyn y newidiadau. Mae'r Comisiwn yn cynghori unrhyw un y mae'r newidiadau'n berthnasol iddynt i wneud cais am hawlildiad cyn gynted â phosibl. 

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau ar y newidiadau:

Sut mae paratoi ar gyfer y newidiadau

  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa swyddi yn eich mudiad y bydd y newidiadau'n effeithio arnynt
  • Gwiriwch a yw hyn yn effeithio ar unrhyw reolwyr ac ymddiriedolwyr presennol a gofynnwch iddynt lofnodi datganiad i gadarnhau nad ydynt wedi'u hanghymhwyso
  • Os bydd unrhyw unigolion yn cael eu hanghymhwyso ar ôl 1 Awst, a'u bod yn bwriadu parhau â'u rôl, bydd yn rhaid iddynt wneud cais am hawlildiad gan y Comisiwn Elusennau
  • Gwnewch yn siŵr bod eich prosesau recriwtio ar gyfer ymddiriedolwyr ac uwch reolwyr yn nodi unrhyw ymgeiswyr sydd wedi'u hanghymhwyso
  • Ychwanegwch y cyfyngiadau newydd at y ffurflenni datganiad rydych chi'n gofyn i'ch ymddiriedolwyr, eich Prif Weithredwyr a'ch Cyfarwyddwyr Cyllid eu llenwi ar ôl cael eu penodi. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi datganiad enghreifftiol ar 1 Chwefror. 

Daw'r newidiadau hyn i fodolaeth o ganlyniad i weddill darpariaethau Deddf Elusennau (Gwarchodaeth a Buddsoddiad Cymdeithasol) 2016 yn dod i rym.