Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau'r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd WCVA yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y Safonau

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau'r Gymraeg sy'n ceisio gwella'r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol.  Mae WCVA yn cael ei gynnwys hefyd. Mae'r Safonau'n nodi'n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

Mae'r Safonau Iaith wedi eu rhannu yn 5 dosbarth:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion
  • Hybu

Mae'n rhaid i WCVA gydymffurfio a Safonau ar gyfer Cyflenwi Gwasanaethau, Llunio Polisi, Gweithredu, a Chadw Cofnodion.

Hysbysebiad Cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i WCVA ar 25 Ionawr 2017, sy'n gosod allan y safonau sy'n berthnasol i WCVA.  Mae'r Hysbysebiad Cydymffurfio llawn ar gael isod. (Cliciwch ar y ddelwedd.)

compliance pic w

 

Sicrhau cydymffurfiaeth

Rydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Safonau yn y ddogfen Cydymffurfiaeth gyda'r Safonau, sydd ar gael yma.

Dyma ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18.