Rydym yn falch o lansio Fframwaith Strategol newydd WCVA.

framework pic w

Daw hyn ar ôl i ni benodi Bwrdd, Prif Weithredwr ac Uwch Dîm Rheoli newydd yn WCVA, a phenderfynu felly - ynghanol newid mawr yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol - ei bod yn bryd cynnal Adolygiad Strategol ac adnewyddu ein ffyrdd o weithio a'n hamcanion.

Mae ein Fframwaith newydd yn gosod ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd fel mudiad wrth symud ymlaen. Ein nod yw dyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Rydym am fod yn gatalydd dros newid positif drwy ein gwaith yn cysylltu, yn dylanwadu ac yn galluogi. Ac rydym am barhau i gynnwys ein haelodau, bod yn agored ac yn gynhwysol, creu a rhannu sylfaen dystiolaeth gref, a sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf posib.

Penderfynwyd ar y Fframwaith hwn ar ôl cyfnod ymgynghori ac ymgysylltu â'r trydydd sector yng Nghymru, staff WCVA, a rhanddeiliaid eraill.

 • Gallwch ddarllen y Fframwaith Strategol llawn yma.


  screen w    
 • Gallwch hefyd wylio animeiddiad byr ynglŷn â'r hyn rydym yn ei wneud, a sut y bydd y Fframwaith yn ein helpu i wneud hynny, yma.
 • Ac mae gennym ddogfen gefndir, sy'n rhoi manylion pellach i chi y tu ôl i benawdau'r Fframwaith, yma.
 • I arwain ein syniadau wrth i ni lunio'r Fframwaith, bu i ni edrych yn ôl ar adroddiadau a chyhoeddiadau gan y sector, ar gyfer y sector ac ynglŷn â'r sector, gan gynnwys themâu megis cyllido, cydweithio, cynhwysiant digidol a mwy. Mae'r Adolygiad Llenyddiaeth a ddaeth o'r gwaith hwn ar gael yma.
   
 • Mae ein hadroddiadau dyfodol yn craffu ar dueddiadau byd-eang a beth allent ei olygu i'r trydydd sector yng Nghymru yma.
Cynllun ar gyfer Newid 2017-22

Rydym wedi lansio ein Cynllun ar gyfer Newid 2017-22, sy'n edrych ar yr hyn y gobeithiwn ei gyflawni, gyda chymorth y trydydd sector, dros y pum mlynedd nesaf.

 • Gallwch ddarllen crynodeb o'r Cynllun ar gyfer Newid yma.
 • Gwyliwch fideo byr am y Cynllun ar gyfer Newid yma.

5yp main w

 

 

 

 

 •  A darllen y fersiwn lawn o'r Cynllun ar gyfer Newid yma.

Byddem wrth ein boddau o glywed eich barn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â'r Fframwaith Strategol, ebostiwch help@wcva.org.uk neu cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 111 0124.