Mae yna gannoedd o bobl yng Nghymru yn helpu eu cymunedau a'i gilydd mewn pob math o ffyrdd nodedig. Ac ers 2004 mae Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru wedi bod yn tynnu sylw at y bobl arbennig hyn.

All winners

Mae enwebiadau nawr ar gau am Gwirfoddolwr y Flwyddyn - darganfod mwy am ennillwyr eleni yma.

  

Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grŵp ysbrydoledig sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'ch ardal neu i fywydau pobl eraill?

Mae data diweddar o Ganolfan Ddata'r Trydydd Sector yn dangos bod 28% o bobl yng Nghymru yn gwirfoddoli. Os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n mynd uwchlaw a thu hwnt i roi eu hamser i achos da, pam na wnewch chi eu henwebu ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru? Dyma'ch cyfle chi i helpu'r pobl hynod yna i gael y wobr y maent yn eu haeddu.

Mae 'na chwe chategori o enwebiadau: 

- Oedolyn (25 oed i fyny)
- Gwirfoddolwr ifanc (o dan 25 oed)
- Gwirfoddolwr 'gwyrdd' (unrhyw unigolyn sy'n gwirfoddoli gyda mudiad neu brosiect amgylcheddol)
- Ymddiriedolwr
- Grwpiau (dau neu fwy o unigolion, naill ai fel grŵp anffurfiol neu fudiad â chyfansoddiad ffurfiol)
- Gwirfoddolwr 'digidol' (unigolyn sydd wedi helpu i fynd i'r afael ag allgáu digidol ac wedi helpu pobl eraill i brofi'r manteision o ddefnyddio TGCh) cefnogir gan Cymunedau Digidol Cymru 

Darllen am yr ennillwyr o flwyddyn diwethaf yma

 

Beth sydd angen i chi wneud

 • Darllenwch reolau'r cynllun (isod) a sicrhewch ganiatâd yr unigolyn neu'r grŵp yr ydych am ei enwebu
 • Llenwi ffurflen enwebu* (ON Bydd y beirniaid yn seilio eu penderfyniad ar yr atebion i'r cwestiynau. Dim ond y wybodaeth a roddir ar ffurflen enwebu a ystyrir)

Dychwelyd y ffurflen erbyn 20 Ebrill 2018 at:

Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru
WCVA
Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

neu gwobrau@wcva.org.uk

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen enwebu

*NODER, ni all y ffurflen gael ei gwblhau yn eich porwr gwe. Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar eich cyfrifiadur neu ddyfais, bydd angen i chi lawrlwytho (neu gadw'r) copi ohono cyn ei llenwi i osgoi gorfod ail-deipio unrhyw wybodaeth. Agorwch y ffurflen lawrlwytho i ddechrau ei llenwi, gallwch arbed wrth fynd ymlaen. Unwaith i chi gwblhau'r ffurflen, cofiwch ei arbed yn derfynol cyn ei gyflwyno. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â WCVA ar 0800 2888 329.

 

Ennillwyr

 • Mi fydd y panel beirniadu yn dewis ennillwyr i bob categori
 • Gwahoddir yr enillwyr i fynychu seremoni wobrwyo i'w gynnal ym mis Mehefin

 

Rheolau'r Cynllun

 • Rhaid i'r enwebiadau gyrraedd WCVA, Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, CF10 5FH, neu gwobrau@wcva.org.uk, erbyn 20 Ebrill 2018 ar ffurflen enwebu swyddogol (derbynnir llungopi o'r ffurflen hon neu fersiwn wedi'i ddadlwytho).
 • Ni all unigolion gael eu henwebu gan bartner neu aelod o'u teulu, ac ni chânt enwebu eu hunain. Nodwch: Ni all grwpiau gael eu henwebu gan weithiwr, gwirfoddolwr nac ymddiriedolwr o fewn y mudiad.
 • Dim ond un person neu grˆwp fedrwch chi enwebu ymhob categori.
 • Rhaid i enwebeion fod yn byw yng Nghymru, neu yn gwneud eu gwaith gwirfoddoli yng Nghymru. Rhaid i'r grwpiau a enwebir fod wedi'u lleoli yng Nghymru.
 • Rhaid cael caniatâd y person neu'r grŵp a enwebir.
 • Mae'n bosib y rhyddheir manylion a roddir ar y ffurflen enwebu i fudiadau partner ac i'r cyfryngau, at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os nad ydych chi'n fodlon i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu fel hyn neu os nad ydych chi eisiau i'r cyfryngau gysylltu â'r enwebai neu'r enwebydd, gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib.
 • Ni ellir enwebu cyn enillwyr prif wobrau Cymru/DU, gan gynnwys Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru.
 • Bydd penderfyniad y beirniaid ynghylch yr enwebiadau yn derfynol. Dewisir hyd at dri enillydd ar gyfer pob categori gwobr. Mae gan y beirniaid yr hawl i beidio â dyfarnu gwobr mewn unrhyw gategori penodol os ydynt o'r farn nad yw'r enwebiadau yn addas.
 • Natur y tystysgrifau a'r gwobrau ar gael yw penderfyniad WCVA. Ni fydd gwobrau amgen yn cael eu hystyried.