Ar gyfer elusennau, mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol.

Cefnogir gan
Class Networks 

 

 

Mae Class Networks yn cefnogi'r gwobrau am y 10fed flwyddyn yn olynol.
  

*Mae'r cyfnod enwebu bellach wedi cau ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017.*

Third Sector Awards Cymru 2017 OG

Mae'r rhestr fer wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017

Rydym ni wrth ein boddau i allu rhannu'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2017. Plis cliciwch yma i weld y mudiadau sydd wedi eu henwebu ymhob categori.

I gael gwybod y diweddaraf am ein cynlluniau gwobrwyo neu am ragor o wybodaeth ebostiwch awards@wcva.org.uk

Ynglŷnâ Gwobrau Trydydd Sector Cymru

Mae grwpiau trydydd sector di-rif ledled Cymru yn gwneud pethau ysbrydoledig bob dydd.

Os ydych yn gwybod am grŵp sy'n haeddu cydnabyddiaeth am ei lwyddiannau, enwebwch nhw ar gyfer Gwobrau Trydydd Sector Cymru a rhoi cyfle iddynt gael eu cydnabod.

Mae Gwobrau Trydydd Sector Cymru yn hyrwyddo, yn cydnabod ac yn dathlu'r gwaith caled a chyflawniadau arbennig grwpiau trydydd sector o bob cwr o'r wlad.

Mae'r gorau oll o fudiadau trydydd sector Cymru yn cael eu hanrhydeddu ar draws y saith categori, a bydd yr enillwyr yn derbyn eu gwobrau mewn seremoni unigryw yng Nghaerdydd.

Gallwch ddarllen mwy am y gwobrau ac enillwyr y llynedd yma neu cysylltwch â desg gymorth WCVA am ragor o wybodaeth drwy ffonio 0800 2888 329 neu ebostio help@wcva.org.uk.

Categorïau

Mae chwe chategori lle gallwch enwebu'ch mudiad eich hun a seithfed categori i enwebu mudiad arall.

Categori 1
Gwobr am y cyfathrebu gorau
Cefnogir gan Creative Loop

Oes gan eich mudiad ffordd effeithiol neu wahanol o gyfathrebu eich neges? Pa mor dda rydych chi'n cyfathrebu? - gyda'ch staff neu wirfoddolwyr; gyda'ch aelodau neu ddefnyddwyr gwasanaeth; neu efallai eich bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael eich negeseuon allan?

Categori 2
Y wobr amgylcheddol

Ydy'ch mudiad chi wedi datblygu prosiect i ddarparu buddion amgylcheddol i'r ardal leol neu gymunedol? Ydych chi wedi helpu i ddiogelu rhywogaethau neu gynefinoedd; rhedeg prosiectau cynaliadwy, bwyd neu deithio neu wedi cymryd camau i leihau eich ôl troed carbon fel mudiad a thrwy'r gwasanaethau yr ydych yn eu darparu?

Categori 3
Gwobr iechyd, gofal cymdeithasol a lles*

Sut mae eich mudiad wedi rhoi pobl yn y canol ac wedi cyd-ddylunio a chydgyflwyno gwasanaethau gyda nhw er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w bywydau? Gall hyn fod yn ymyrraeth gynnar/gwaith ataliol, cynnal byw'n annibynnol, hunanofal neu ailalluogi.

*Mae'r categori yn cydnabod bod gwaith ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a lles yn aml yn digwydd mewn partneriaeth ac y gallai fod yn rhan o ddull consortiwm neu ryngasiantaethol o weithio: yr ydym felly yn croesawu cynigion gan bartneriaeth/ consortiwm a arweinir gan y trydydd sector, yn ogystal â mudiadau unigol.

Categori 4
Gwobr am lywodraethu da

Mae ymddiriedolwyr yn chwarae rôl hanfodol mewn llywodraethu, rheoli a gweinyddu elusennau a mudiadau gwirfoddol. Dywedwch wrthym am y gwaith mae eich ymddiriedolwyr yn ei wneud i sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn dda ac yn enghreifftiol.

Categori 5
Gwobr am godi arian yn arloesol

Mae'r wobr hon yn cydnabod llwyddiant eithriadol ymysg cymunedau codi arian yng Nghymru mewn ymgyrch neu ddigwyddiad a oedd yn arloesol ac yn greadigol. Dywedwch wrthym sut y bu i'ch tîm codi arian greu ymgyrch lwyddiannus ac arloesol i godi arian yn y cyfnod anodd hwn.

Categori 6
Gwobr am gynhwysiant digidol
Cefnogir gan Cymunedau Digidol Cymru

Dywedwch wrthym sut mae'ch mudiad yn hyrwyddo sgiliau digidol sylfaenol ac yn helpu'ch aelodau neu ddefnyddwyr eich gwasanaethau i fynd arlein. A ydych yn helpu'ch staff a'ch gwirfoddolwyr i feithrin sgiliau digidol? A ydych yn gweithio gyda mudiadau eraill i gydlynu gweithgareddau cynhwysiant digidol yn eich ardal?

Categori 7
Gwobr Class Networks am y mudiad a edmygir fwyaf*

Ar y cyfan, pa fudiad gwirfoddol neu grŵp ydych chi'n ei edmygu fwyaf o ran yr achosion y maent yn eu cynrychioli a'r gwaith a wnânt? Enwebwch fudiad a dywedwch wrthym pam. Ni chaiff mudiadau enwebu eu hunain yn y categori hwn.

*Bydd yr enwebeion cymwys yng nghategori'r mudiad a edmygir fwyaf yn mynd i bleidlais gyhoeddus, a bydd y manylion ar gael ar wefan WCVA ar ôl y dyddiad cau.
 

Mae Class Networks  yn ddarparwr blaenllaw o wasanaethau telathrebu a thechnoleg busnes i'r sector gwirfoddol, gan roi mynediad i fudiadau dielw at dechnoleg fodern fforddiadwy ar safon busnes.

Os oes gennych weithlu symudol sy'n cynyddu, rydych yn symud swyddfa neu os oes gennych sawl safle, rydym yn darparu pecynnau hyblyg a gwasanaeth proffesiynol ond personol:

 - symud i'r cwmwl
 - band eang
 - gwasanaethau teleffoni
 - gwasanaethau symudol
 - diogelwch TG
 - fideogynadledda

Rydym yn Bartner Cyflenwi Dibynadwy ar gyfer WCVA, NCVO, ac SCVO, yn un o brif bartneriaid ACEVO ac yn falch o noddi Gwobrau Trydydd Sector WCVA. Rydym yn cadw at eu Codau Ymddygiad, gan fod darparu gwasanaeth diduedd, moesegol wrth wraidd ein busnes.

0800 160 1920

contact@classnetworks.com

www.classnetworks.com