18 Tach 2019

Cynhaliwyd noson Gwobrau Elusennau Cymru heno (15 Tachwedd) mewn seremoni fawreddog yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Momena Ali

Teithiodd enwebeion y deg categori o bob cwr o Gymru i gael bod yn y seremoni, lle'u clodforwyd am y gwahaniaeth cadarnhaol maent wedi'i wneud yn eu cymunedau, i Gymru a'r tu hwnt.

Cynigiwyd llwnc destun i'r enillwyr am eu cyflawniadau eithriadol ym mhob categori, ac roedd cymeradwyaeth a chlod mawr i'w clywed. 

Meddai Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a oedd yn trefnu Gwobrau Elusennau Cymru: 'Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru'n falch iawn o allu tynnu sylw at waith gwirfoddolwyr a sefydliadau yn y trydydd sector yng Nghymru.

'Mae pob enwebai ac enillydd wedi gosod safon canmoladwy o ragoriaeth, ac fel panel o feirniaid roedden ni'n rhyfeddu at eu hymroddiad a'u hangerdd tuag at y gwaith maent yn ei wneud i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau miloedd o bobl. 

'Mae noson gyntaf erioed Gwobrau Elusennau Cymru wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac roedden ni wrth ein boddau o weld y derbyniad iddi gan y sector. Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb!' 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Rhoddwyd y wobr boblogaidd ar gyfer  Gwirfoddolwr y Flwyddyn i  Momena Ali, sylfaenydd a llywydd ymroddedig EYST Cymru, sydd wedi'i leoli yn Abertawe, ac sy'n darparu gwasanaeth cymorth cyfannol a sensitif i ddiwylliant i bobl ifanc duon ac o leiafrifoedd ethnig rhwng 11 a 25 oed. 

Yn ystod y pymtheg mlynedd diwethaf, mae Momena Ali wedi bod yn hollol ganolog i'r elusen, gan roi miloedd o oriau o'i hamser, yn tywys ac yn llywio'r staff a'r bwrdd o ymddiriedolwyr i dyfu ac i ddatblygu EYST i greu'r sefydliad ffyniannus sy'n bodoli heddiw. 

Meddai Momena Ali: 'Mae EYST yn sefydliad hyfryd, ac rydw i'n falch iawn o fod yn rhan o'i deulu. Mae ganddon ni i gyd gyfrifoldeb i'n cymuned, ac mae gwirfoddoli yn rhoi cymaint o foddhad i fi y galla i ddweud â llaw ar fy nghalon ei fod wedi bod yn bleser.' 

Mudiad y Flwyddyn

Dyfarnwyd gwobr  Sefydliad y Flwyddyn i sefydliad hollol wirfoddol,  Beiciau Gwaed, sy'n darparu gwasanaeth cludo am ddim i'r gwasanaeth iechyd, yn darparu cyflenwadau gwaed, plasma, llaeth o'r fron, dogfennau ac eitemau hanfodol eraill ar hyd a lled y wlad.

Mae'r gwasanaeth hwn am ddim ac yn gweithredu bob diwrnod o'r flwyddyn, gan gynnwys gwyliau'r banc a Dydd Nadolig. 

blood bikes

Meddai Cadeirydd Beiciau Gwaed, Nigel Ward:  'Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, ac rwy'n gwybod bod staff y gwasanaeth iechyd ar hyd y wlad yn gwerthfawrogi eu cyfraniad yn fawr. Bydd ennill y wobr hon yn codi proffil yr elusen, ac yn ein hysbrydoli i dyfu ac i wella fwy fyth yn 2020.' 

Gwobr Ysgogi Newid

Diabetes UK Cymru enillodd y wobr  Ysgogi Newid am eu  gwaith ymgyrchu grymus ac egnïol, gan gynnwys yr ymgyrch 'Know Type 1' gyda'r teulu Baldwin o Gaerdydd, y bu i'w mab, Peter, farw yn 13 oed o diabetes Math 1 a oedd heb gael diagnosis. 

Meddai Sally Taylor-Goodwin, Rheolwr Cyfathrebu Diabetes UK Cymru:  'Mae "Know Type 1" wedi cael effaith uniongyrchol ar ymwybyddiaeth pobl o'r symptomau, a daeth dwy fam aton ni yn uniongyrchol yn diolch i'r teulu Baldwin a'r ymgyrch am ddiagnosis diogel eu plant.

'Mae ein hymgyrch yn parhau, ac mae'n fraint cael gweithio gyda'r teulu Baldwin i helpu i greu gwaddol i'w mab, Peter; dydy'r gwaith ddim yn stopio fan hyn.' 

Gwobr Trydydd Sector

Ynghyd â chyhoeddi'r enillwyr, fe ddatgelodd y seremoni wobrwyo enillydd Gwobr y Trydydd Sector, a bydd yr enillwyr,  Cerebra yn cael gwerth £10,000 o waith cynhyrchu fideo ac ymgyrchu.

Mae'r wobr yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r cwmni cynhyrchu o Gaerdydd, Rockadove, a fydd yn gweithio gyda'r elusen i hyrwyddo ei gwaith yn cefnogi teuluoedd ledled Prydain sydd â phlant â chyflwr yr ymennydd. 

Mae'r rhestr lawn o enillwyr i'w gweld isod,  a thrwy    gwobrauelusennau.cymru Bydd y dyddiad cau enwebu ar gyfer Gwobrau Elusennau Cymru flwyddyn nesaf yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.