4 Tach 2019

Mae TSSW yn chwilio am gyflenwyr i ddatblygu man ar-lein ble all mudiadau trydydd sector gael mynediad i wybodaeth ac arweiniad maent eu hangen i dyfu fel mudiadau, i adeiladu gwydnwch a gwella’u heffaith mewn cymunedau.

laptop OG

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru, yn cynnwys CGGC a Chynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS) yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu porth newydd ar-lein. Mae'n dod ag ystod o adnoddau dysgu a gwybodaeth i helpu mudiadau trydydd sector i wella'u gwydnwch a chynyddu eu heffaith ar gymunedau. Bydd y porth hefyd yn ymddwyn fel teclyn ymgysylltu i greu cysylltiad cynaliadwy gwell rhwng sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.

Rydym eisiau creu dull ledled Cymru o ymdrin â gwybodaeth, dysgu ac ymgysylltu cyfoethog gydag adnoddau dysgu rhyngweithiol a chyfryngau eraill. Bydd y porth ar-lein newydd yn dwyn ynghyd ystod o wybodaeth gyfoes a newydd, adnoddau dysgu ac ymgysylltu i gefnogi mudiadau trydydd sector wrth iddynt gyflawni eu nod a'u hamcanion.   

Mae TsSW yn cynnal proses gaffael i ddod o hyd i gyflenwyr i adeiladu'r porth ar-lein newydd a datblygu'r cynnwys. Mae'r broses dendro yn fyw ar Sell2Wales a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau yw dydd Iau 21 Tachwedd.

Porth Datblygu Ar-lein TSSW - https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=OCT313468  

Datblygiad Cynnwys TSSW ar gyfer Porth Ar-lein - https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=OCT313470

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch Porth Ar-lein TSSW neu wasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu cysylltwch â Sara Sellek yn CGGC - ssellek@wcva.cymru neu ffoniwch 029 2043 1777 a fydda'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.