14 Tach 2019

Mae gennym ddwy swydd Cyfieithydd wag, un sy’n llawn amser (35 awr) ac un sy’n rhan amser (21 awr).

Translator vacancy
 

PAM GWEITHIO YN CGGC?

Fel cyflogwr, mae Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yn cynnig nifer o fuddion megis cynllun gweithio hyblyg, pensiwn o 9% o'ch cyflog, a mynediad i raglen cymorth i weithwyr. Mae CGGC yn buddsoddi yn eu gweithwyr a'u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, wedi ymrwymo i dalu cyflog byw go iawn i staff, mae CGGC wedi eu gwbrwyo gyda'r achrediad Buddsoddi Mewn Pobl.

AM Y RÔLAU

Cyflog: £22,182 yn codi i £23,632 y flwyddyn yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus o 6 mis (pro-rata)

Lleoliad: Caerdydd, Rhyl, Aberystwyth NEU gweithio o adref.

Disgrifiad: Fel cyfieithydd i CGGC byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu proffesiynol i staff CGGC o'r Saesneg i'r Gymraeg ac yn achlysurol o'r Gymraeg i'r Saesneg. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gwirio ddeunyddiau sydd wedi eu cyfieithu gan wasanaethau allanol.

Diwrnod cau: 4 Rhagfyr 2019

Cyfweliadau: 11 Rhagfyr 2019

I gael mwy o fanylion ffoniwch 029 2043 1741, anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru

Croesawir ceisiadau yn y Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau yn Saesneg.