24 Medi 2019

Mae CGGC yn edrych i weithio gydag ymgynghorwyr, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn y trydydd sector i hyfforddi sefydliadau treftadaeth elusennol yng Nghymru i ddod yn fwy gwydn.

catalyst kayak

Gan adeiladu ar ein prosiect blaenorol Catalyst Cymru: Codi Arian Treftadaeth (a rhedodd rhwng 2014-2018) bydd ein prosiect newydd Catalyst Cymru: Treftadaeth Gwydn yn darparu hyfforddiant manwl i sefydliadau treftadaeth, yn ogystal â rhaglen hyfforddi a gweminarau sy'n ymdrin â sawl pwnc perthnasol. 

Trwy'r gweithgareddau hyn, nod Catalydd Cymru: Treftadaeth Gwydn yw cefnogi mudiadau treftadaeth i ddatblygu meysydd penodol o'u mudiad ymhellach i gynyddu eu cynaliadwyedd a'u gwytnwch. 

Y meysydd hyn yw llywodraethu, codi arian, rheoli prosiectau, marchnata, cynllunio busnes a mesur effaith. 

Bydd ymgeiswyr hyfforddi llwyddiannus yn cael eu paru â mudiadau treftadaeth elusennol am hyd at chwe diwrnod o hyfforddiant. 

Efallai y bydd rhai hyfforddwyr hefyd yn cael eu gwahodd i gyflwyno gweminarau neu sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb i gyfranogwyr. 

Mae pecyn cais gyda manylion pellach (gan gynnwys ail-lunio) ar gael ar gais. 

'Gweithio gyda gwir arbenigwyr' 

Dywed Alison Pritchard, Rheolwr Prosiect Catalydd: 

'Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda rhai gwir arbenigwyr yn eu meysydd. 

'Bydd yn wych eu gweld yn gweithio gyda sefydliadau elusennol o'r sector treftadaeth i greu newid go iawn yn y sefydliadau hynny. 

'Gobeithio y bydd hyn o fudd nid yn unig i'r mudiad ei hun, ond hefyd i'r dreftadaeth y mae'n ei hyrwyddo neu ei gwarchod, a'r cymunedau yng Nghymru sy'n elwa o'r dreftadaeth honno.' 

Cysylltwch 

Os oes gennych sgiliau a phrofiadau mewn llywodraethu, codi arian, rheolaeth prosiect, marchnata, cynllunio busnes a mesur effaith, hoffem glywed gennych. 

Nodwch, dylai'r holl ymgeiswyr gael gwybodaeth gref o'r trydydd sector yng Nghymru. Mae profiad yn y sector dreftadaeth hefyd yn hynod ddymunol. 

Am becyn ymgeisio neu mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Pritchard, Rheolwr Prosiect Catalyst, ar apritchard@CGGC.cymru neu drwy 02920 435 763.