13 Awst 2019

Mae Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie bellach ar agor i geisiadau o arweinwyr sector gwirfoddol.

Walter dickie reopens 2019

Mae Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie yn rhoi £2,500 yn flynyddol i arweinydd ar fudiad gwirfoddol i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth entrepreneuraidd. 

Anogir ymgeiswyr i feddwl am syniadau diddorol i gefnogi eu datblygiad eu hunain fel arweinydd entrepreneuraidd. 

Mae gwobrau blaenorol yn cynnwys trip i Copenhagen i ddysgu sut i gynllunio dinas gyfeillgar i feicwyr, a thrip i Montreal i ddysgu am ddatblygu rhwydweithiau garddio cymunedol. 

Does dim system sgorio ffurfiol ar gyfer ceisiadau. Mae'r panel beirniadu yn chwilio am y cynnig sy'n eu hysbrydoli fwyaf ac sy'n cyd-fynd ag ethos y bwrsari.

Y cwbl y gofynnir amdano yn ôl yw bod ymgeiswyr llwyddiannus yn rhannu eu profiadau o fewn eu mudiadau eu hunain, â WCVA ac â'r sector ehangach.

Bydd ceisiadau yn cael eu derbyn hyd at y dyddiad cau ar 18 Hydref 2019, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ein Cyfarfod Cyffredinol a'n Darlith Blynyddol ym mis Tachwedd. 

Mae ymgeiswyr posib yn cael eu hannog i gysylltu â thîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru ar 0300 111 0124 cyn ymgeisio er mwyn cael trafodaeth anffurfiol.

Dewch i wybod mwy am sut i ymgeisio. 

Enillydd y llynedd

Cyhoeddwyd mai Isla Horton, Cydlynydd Datblygu'r elusen Tyfu Caerdydd, yw'r ail berson erioed i ennill y bwrsari yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol WCVA ar 22 Tachwedd 2018.

Galluogodd y bwrsari i Isla fynd ar daith astudio ym Montreal, Canada, gan ymweld â mudiadau uchel eu parch ar hyd a lled yr ardal sy'n hybu adnoddau naturiol ac yn adfywio eu cymunedau drwy brosiectau garddio - yn ogystal ag ymweld ag ysgolion lleol lle maent yn defnyddio garddio fel ffordd o ddysgu yn y cwricwlwm drwyddo draw.

Bydd y bwrsari hefyd yn talu i Isla ymgymryd â thri chwrs astudio yng nghanolfan garddwriaeth therapiwtig Thrive yn Reading.

Bydd Isla yn defnyddio'r hyn y mae'n ei ddysgu i gyfoethogi prosiectau Tyfu Caerdydd, gan gynnwys gwaith gydag ysgolion, presgripsiynu cymdeithasol, a gerddi cymunedol lleol.

Bydd hi hefyd yn rhannu'r hyn mae'n ei ddysgu â'r sector ehangach a phartneriaid allanol drwy aelodaeth Tyfu Caerdydd o fudiadau trydydd sector amrywiol (gan gynnwys WCVA) ac ysgolion, a rhwydweithiau iechyd a llesiant a phresgripsiynu cymdeithasol ledled Caerdydd.

'Ychydig iawn o hyfforddiant dwi wedi'i gael heblaw am wrth weithio ac o reidrwydd ers sefydlu Tyfu Caerdydd, a hoffwn ddefnyddio'r bwrsari yma fel cyfle i feddwl a thyfu - amser i ddatblygu fy hun fel arweinydd, rhywbeth dwi'n aml wedi'i wrthod i'm hun, ond wrth feddwl am y peth, rhywbeth y mae arna'i ei angen yn fawr,' meddai Isla.

'Dwi'n benderfynol o fod yr arweinydd y mae Tyfu Caerdydd yn ei haeddu ac y mae gen i'r potensial i'w fod os ydw i'n rhoi'r amser a'r lle i mi ddatblygu.' 

Amdano Walter

Fel aelod o fwrdd WCVA cafodd arbenigedd a phrofiad Walter Dickie, a'i ymroddiad i'r trydydd sector, effaith ddofn ar waith WCVA ac ar y rheini a gafodd y pleser o weithio gydag ef.

Bu Walter yn cefnogi WCVA am dros ddeng mlynedd fel ymddiriedolwr gan chwarae rôl allweddol yn llywio'r mudiad ac yn helpu i sefydlu'r Gronfa Fuddsoddi Cymunedol arloesol sy'n benthyg arian i fusnesau cymdeithasol.

Mae'r gronfa honno'n dal ar waith heddiw, yn wir hi yw conglfaen cymaint o'n gweithgaredd buddsoddi cymdeithasol presennol.

Diolch i ymroddiad Walter, mae WCVA wedi gallu rhoi benthyg dros wyth miliwn o bunnoedd i fudiadau cymunedol.

Yn drist iawn, bu farw Walter yn 2017 felly er cof amdano, ac i barhau i ddatblygu'r arweinyddiaeth entrepreneuraidd yn y sector y rhoddodd ef gymaint o amser i'w chefnogi, mae WCVA wedi sefydlu Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie.