25 Gorff 2019

Mae Sefydliad Wolfson, elusen annibynnol sy’n rhoi grantiau, wedi dyfarnu dros £1 miliwn i brosiectau amrywiol ledled Cymru yn ei rownd gyllido ddiweddaraf

erddig hall

Heddiw cyhoeddodd y Sefydliad, sy'n dosbarthu arian drwy'r Deyrnas Unedig gyfan gan ganolbwyntio ar brosiectau cyfalaf (adeiladau newydd, ailwampio a chyfarpar), fod dros 10% o'r holl gyllid cyfalaf a ddosbarthwyd yn hanner cyntaf y flwyddyn wedi mynd i brosiectau yng Nghymru.

Mae'r prosiectau a ariannwyd yng Nghymru yn torri ar draws llawer o ffrydiau cyllido'r Sefydliad, gan gynnwys gwyddoniaeth a meddygaeth, treftadaeth ac iechyd ac anableddau.

Cafodd tua 36% o'r cyllid yng Nghymru ei ddyfarnu i'r sector gwirfoddol.

Ymysg y mudiadau gwirfoddol yng Nghymru sydd wedi'u hariannu y mae:

  • Hosbis Tŷ'r Eos yn Wrecsam - £100,000 i ailwampio'r gwasanaethau adsefydlu a'r gwasanaethau dydd i gleifion allanol
  • Erddig yn Wrecsam - £100,000 tuag at gadwraeth yr Ystafell Wely Orau ym mhlas Erddig mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Hosbis Sant Cyndeyrn yn Sir Ddinbych - £100,000 ar gyfer estyniad ac adnewyddiad yr uned therapi dydd
  • Mencap Cas-gwent a'r Cylch yn Sir Fynwy - £60,000 ar gyfer caffi mewn canolfan gymunedol a phencadlys newydd i ddarparu gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu

'Croesawn geisiadau o Gymru yn wresog'

Dywedodd Paul Ramsbottom, Prif Weithredwr Sefydliad Wolfson, 'Dwi wrth fy modd o gael cyhoeddi'r cyllid yma.

'Rydym wedi gweithio'n galed i ddenu ceisiadau o Gymru, ac i bwysleisio ein bod yn awyddus i ariannu prosiectau gwerth chweil ble bynnag y maent.

'Fe fydd y prosiectau a gyhoeddir heddiw o fudd mawr, mewn ffyrdd amrywiol iawn, i fywydau pobl yng Nghymru.

Er mai cyfeiriad Llundain sydd gennym, hoffem seinio'r neges yn glir ac yn groch: croesawn geisiadau o Gymru yn wresog.'

Gall mudiadau sydd am ymgeisio i Sefydliad Wolfson weld a ydynt yn gymwys ar www.wolfson.org.uk

Eisiau diweddariadau rheolaidd ar gyllid i'r sector gwirfoddol yng Nghymru? Cysylltwch i danysgrifio i'n cylchlythyr wythnosol.