29 Mai 2019

Mae safonau’n cael eu datblygu gan Helplu, a fydd yn cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog, gan y Brifysgol Agored. Rydym yn chwilio am reolwyr gwirfoddoli yng Nghymru sy’n barod i roi adborth ar i ba raddau y mae’r safonau drafft yn cyd-fynd â’u prosesau cynefino presennol.

helpforce stock 1

Mae anghysondeb mewn ymarferion cynefino yn eu gwneud hi'n anos i wirfoddolwr fynd o wirfoddoli mewn un mudiad i'r llall. Mae hyn yn arbennig o wir i fudiad megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol sydd weithiau â phrosesau recriwtio a chynefino eithaf hirwyntog. Er enghraifft, os yw person ifanc yn gwirfoddoli mewn un ardal ac yna'n symud i astudio rywle arall ac eisiau parhau i wirfoddoli yn ei ardal leol newydd dros dro, mae hi'n ofynnol iddynt fel arfer ddechrau'r broses o'r newydd, dim ots faint o brofiad blaenorol sydd ganddynt. Ar ben hynny, os ydynt eisiau gwirfoddoli yn ystod eu cwrs, sydd o bosib yn gyfnod byr, mae'n afraid ac yn feichus i ailwneud hyfforddiant cynefino y maent eisoes wedi'i gwblhau rywle arall.

Bydd y safonau hefyd yn ddefnyddiol fel meincnod, neu restr wirio o bynciau i'w darparu wrth gynefino. Maent yn cynnig ffordd o ddatblygu 'pasbort' gwirfoddoli mewn rhyw ffurf neu'i gilydd, sy'n cydnabod hyfforddiant a phrofiadau perthnasol y mae gwirfoddolwr eisoes wedi'u hennill.

Hyd yn hyn mae'r safonau wedi eu profi'n helaeth yn Lloegr o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Rydym yn awyddus i gael adborth o Gymru. Mae rheolwyr gwirfoddoli'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru eisoes wedi cael eu hannog i'w hadolygu. Rydym hefyd yn awyddus i ddod o hyd i unigolion sy'n gweithiotu allani leoliadau'r Gwasanaeth Iechyd, er mwyn gweld sut mae'r safonau yn cymharu ag anghenion ac arfer mewn lleoliadau cymunedol hefyd. 

Os ydych yn fodlon cymryd rhan, cysylltwch â Fiona Liddell fliddell@wcva.org, a all yrru copi o'r safonau a thempled ar gyfer eich ymateb. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 21 Mehefin 2019.

Mae Helplu yng Nghymru yn gweithio gyda phartneriaid strategol wireddu potensial gwirfoddoli ymhellach mewn maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn unol â'n cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol Cymru Iachach.