14 Mai 2019

Mae ar Gymru angen sector mentrau cymdeithasol cryf er mwyn mynd i'r afael â heriau'r degawd nesaf a manteisio ar gyfleoedd newydd. Yr arolwg hwn yw'r cam cyntaf wrth geisio am eich help a'ch cyngor yn y broses hon.

buy social

Mae gan Gymru sector mentrau cymdeithasol bywiog ac amrywiol eisoes, ond gallai wneud rhagor. Credwn y dylai Cymru fod yn un o'r lleoedd gorau i ddechrau a thyfu menter gymdeithasol, bod yn rhan o fudiad ar gyfer newid, a helpu i greu'r mudiad hwnnw.

I wneud hyn, mae nifer o sefydliadau a rhwydweithiau sy'n cefnogi Mentrau Cymdeithasol wedi dod ynghyd i gychwyn y broses o ddatblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu uchelgeisiol newydd ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y deng mlynedd nesaf.

Mae angen i'r weledigaeth a'r cynllun gweithredu hwn fod yn uchelgeisiol ac ymestyn pob un ohonom, yn entrepreneuriaid cymdeithasol, ymarferwyr llawr gwlad, arweinwyr, darparwyr cymorth, buddsoddwyr a'r Llywodraeth. 

Ond, a ninnau'n fudiad cymdeithasol, ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae arnom angen eich help chi i bennu'r weledigaeth ar gyfer ein dyfodol ar y cyd a'n helpu i lunio cynllun i'w gwireddu.

Mae angen i'r broses hon fod yn ymdrech ar y cyd, a fydd yn cynnwys pobl a sefydliadau ledled Cymru, ac yn arwain at weledigaeth y gall pob un ohonom ei rhannu, yn ogystal â chamau gweithredu y gall pob un ohonom ymrwymo i'w cyflawni. 

Yr arolwg hwn
yw'r cam cyntaf wrth geisio am eich help a'ch cyngor yn y broses hon. Cwblhewch yr arolwg cyn 31 Mai 2019 i leisio'ch barn.

I ddibenion yr ymarfer hwn, rydym yn diffinio menter gymdeithasol fel busnes sydd ag amcanion cymdeithasol yn bennaf, y mae ei gwargedion yn cael eu hailfuddsoddi yn y busnes neu yn y gymuned fynychaf, yn hytrach na'i bod yn cael ei gyrru gan yr angen i gynhyrchu cymaint o elw â phosibl ar gyfer y cyfranddalwyr a'r perchnogion.

Y sefydliadau dan sylw yw: DTA Cymru, Social Firms Wales, UnLtd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Antur Waunfawr, Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo a Canolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.