7 Mai 2019

Mae stori Ewrop dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un llawn troeon a helyntion ac mae llawer o bobl yn clywed y gair ‘Ewrop’ ac yn rhoi’r gorau i wrando. Golyga hyn fod diwrnod Ewrop eleni yn bwysicach nag erioed i godi llais am ein llwyddiannau er mwyn dangos y gwahaniaeth gwirioneddol y mae cyllid Ewropeaidd yn parhau i’w wneud yng nghymunedau Cymru.

europe flag

Yn y flwyddyn a fu mae ein cronfa Cynhwysiant Gweithredol wedi gweithio gyda 75 o brosiectau sydd yn eu tro wedi cefnogi dros 1900 o bobl, llawer ohonynt ymysg yr anoddaf i'w cyrraedd yn ein cymunedau. Mae dros £6.5m o gyllid wedi'i ddosbarthu.

Fis Mehefin y llynedd, cafodd 25 o fudiadau gyfran o £3.5m o gronfa Cynhwysiant Gweithredol ac fe wnaethom dynnu sylw at y ffordd y mae'r arian yma'n helpu i fynd i'r afael â bwlch cyflogaeth anabledd, gallwch gael gwybod mwy yma.

I nodi diwrnod ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, aeth rhai o dîm Cynhwysiant Gweithredol draw i'r Ffatri Gelfyddydau yng Nglynrhedynog, sy'n cynnal prosiect Cynhwysiant Gweithredol, a ariennir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, o'r enw 'Newid Pobl, Newid Bywydau'. Gallwch gael gwybod mwy am yr ymweliad yma.

Fis Medi 2018 fe wnaeth ein Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol gyhoeddi £1.5m ychwanegol o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i barhau i ddarparu'r cyfuniad arloesol o arian grant ac arian ad-daladwy i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru. Mae'r arian hwn wedi helpu mudiadau i gynyddu eu trosiant yn ogystal â'u heffaith gymdeithasol, wrth greu swyddi newydd, ystyrlon a pharhaol mewn cymunedau lleol.

Gan adeiladu ar lwyddiant y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol fe wnaethom hefyd lansio cronfa ariannol newydd sbon, ac ynddi £1.2m (ERDF), sef Cronfa Datblygu Asedau Cymunedol. Mae'r gronfa hon yn rhoi cymorth i fusnesau cymdeithasol sy'n awyddus i ymgymryd ag asedau cymunedol neu eu datblygu.

Aeth y tîm ar daith o amgylch y wlad ym mis Tachwedd i ennyn diddordeb yn y cynllun ac roedd croeso da i'r digwyddiadau hyn. Mae llawer o ddiddordeb wedi bod yn y gronfa, a gobeithiwn gyhoeddi dyfarniadau newydd yn yr wythnosau nesaf.

Fis Mawrth, cynhaliwyd achlysur blynyddol WCVA, sef Gofod3, ac roedd yr holl brosiectau Ewropeaidd yn brysur yn cynnal gweithdai ac yn meithrin cysylltiadau â phobl o'r sector drwyddo draw. Cynhaliodd Cynhwysiant Gweithredol dri gweithdy i helpu i ddangos y cymorth y mae'r tîm yn ei roi i fudiadau sy'n rhedeg prosiectau. Rhoddodd Prime Cymru, NPTCVS a'r Ffatri Gelfyddydau wybod sut beth yw rhedeg Prosiect Cynhwysiant Gweithredol mewn gwirionedd.

Fe fu tîm 3-SET yn cydweithio i lunio cynrychiolaeth weledol o daith WCVA gyda chyllid Ewropeaidd a ddatgelwyd yn Gofod3. Mae'r daith yn dangos sut mae'r cronfeydd yr ydym wedi'u datblygu dros y blynyddoedd wedi arwain at yr hyn yr ydym yn ei ddarparu heddiw. Ers 2000 mae WCVA wedi -

  • Buddsoddi dros £10m i helpu mudiadau trydydd sector i dyfu
  • Mae dros £100m o gyllid Ewropeaidd wedi mynd i brosiectau cyflogadwyedd
  • Mae dros 10,000 o bobl wedi cael gwaith llawn amser o ganlyniad i'r cymorth a ddarparwyd
  • Mae dros 60,000 o bobl wedi cael hwb i'w hyder

Mae rhagor o wybodaeth am ein taith ar gael yma.

Ydych chi'n cynnal prosiect Ewropeaidd? Hoffech i ni ledaenu'r gair am eich llwyddiannau? Cysylltwch â thîm 3-SET i rannu'ch straeon drwy ebostio 3set@wcva.org.uk.