1 Ebr 2019

Mae Rockadove Video Production a WCVA yn cydweithio i ddangos grym marchnata ar ffurf fideo.

rockadove vid

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd gan elusennau, mentrau cymdeithasol a mudiadau dielw yng Nghymru y cyfle i ennill ymgyrch farchnata ar ffurf fideo, gwerth £10,000, mewn gwobr newydd sbon o'r enw Gwobr Trydydd Sector Rockadove, a lansiwyd wythnos diwethaf. 

Mae Rockadove yn un o asiantaethau cynhyrchu fideo mwyaf blaenllaw Cymru, ac mae'n cynnig y prosiect fideo gwerth £10,000 wrth i'r cwmni ddathlu ei ddegfed flwyddyn. Gan gydweithio â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), mae'r wobr yn gyfle i fudiad trydydd sector gael cymorth gydag ymgyrch farchnata gyflawn ar ffurf fideo gwerth £10,000 - gan gynnwys ei dyfeisio, ei sgriptio, ei chynhyrchu, ei dosbarthu a'i gwerthuso gan Rockadove - i gyd yn rhad ac am ddim. 

rockadove 1

Phil Fiander (chwith) a Lloyd Morgan yn lansio'r wobr yn gofod3 

Cyhoeddodd Lloyd Morgan, perchennog a rheolwr gyfarwyddwr Rockadove, y wobr yn nigwyddiad gofod3 WCVA wythnos diwethaf (21 Mawrth), gan ddweud: 'Roedden ni'n awyddus i wneud rhywbeth arbennig i roi hwb i'n dathliadau deng mlynedd, felly fe benderfynon ni weithio gyda'r trydydd sector i ddangos pa mor effeithiol y gall fideo fod yn y maes hwn a gwneud gwahaniaeth go iawn i'r mudiad dan sylw wrth wneud hynny. 

'Os ydych yn elusen, yn fenter gymdeithasol neu'n fudiad dielw sydd ar waith yng Nghymru, cysylltwch i roi gwybod i ni am eich prosiect mawr nesaf neu fater rydych yn ei wynebu. Neu bolisi y mae angen i chi ei hyrwyddo. Os ydym yn credu y gall fideo fod o gymorth, fe allech ennill ymgyrch fideo gyflawn. 

'Ar Facebook yn unig mae fideos yn cael eu gwylio tua 8 biliwn o weithiau bob dydd. Rydyn ni am sicrhau bod mudiadau trydydd sector Cymru yn manteisio ar hynny. Mae'r trydydd sector yn gweithio'n ddiflino yma yng Nghymru ac allwn ni ddim disgwyl i ddechrau arni.' 

rockadove 2

Dywedodd Phil Fiander, Dirprwy Brif Weithredwr WCVA: 'Mae Gwobr Trydydd Sector Rockadove yn gyfle ardderchog i fudiadau trydydd sector yng Nghymru adrodd eu stori. Rydyn ni'n gwybod bod yna bethau arbennig yn digwydd ledled Cymru ac yn aml y grwpiau hynny yn y sector sydd heb arian i farchnata ar ffurf fideo sydd â'r straeon mwyaf ysbrydoledig i'w hadrodd. Mae WCVA yn falch iawn o fod yn rhan o'r wobr newydd hon i helpu mudiadau trydydd sector i ddod â'u gwaith yn fyw.' 

Bydd y tîm yn Rockadove yn llunio'r rhestr fer o blith y ceisiadau a geir cyn y dyddiad cau, sef 1 Mai, cyn i'r panel beirniadu wneud y penderfyniad terfynol. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i www.rockadove.co.uk/tsp cyn 6pm ar 1 Mai 2019.