15 Chwef 2019

Gall arian Cynhwysiant Gweithredol wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl. Mae WCVA yn chwilio am rywun i reoli ein gwasanaeth dyfarnu grant i wireddu’r nod hwnnw.

office fistbump OG

Rheolwr Asesu

Llawn amser, 35 awr yr wythnos

£30,785 yn codi i £32,486 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA.

Lleoliad: Bae Caerdydd

Dyddiad cau: 4 Mawrth 2019

Pam gweithio yn WCVA?

Mae swydd yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynnig cyflogaeth hyblyg i chi sy'n gwneud gwahaniaeth. Mae gennym gynllun oriau hyblyg i'ch helpu i drefnu'ch gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau personol, yn ogystal â 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod yn ôl disgresiwn (a ddefnyddir fel arfer pan fo'r swyddfa ynghau dros y Nadolig). Rydym hefyd yn cynnig cyfraniad pensiwn hael.

Mae WCVA yn buddsoddi yn ei gyflogeion a'u datblygiad. Yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog Byw, gan ymrwymo i dalu'r cyflog byw go iawn i staff, mae WCVA wedi sicrhau achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Rydym hefyd yn gweithredu Cynllun Gwirfoddoli i Gyflogeion sy'n annog ein staff i dreulio amser yn cefnogi'r achosion sy'n agos at eu calonnau.

Yn WCVA rydym yn credu'n gryf mewn cyfle cyfartal ac wedi sicrhau statws Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn gofalu am ein cyflogeion drwy gynnig Rhaglen Cefnogi Cyflogeion ac rydym wedi ymrwymo i iechyd meddwl yn y gweithle drwy lofnodi Addewid Cyflogwr Amser i Newid.

Rheolwr Asesu - ynglŷn â'r rôl

Fel Rheolwr Asesu, byddwch yn arwain tîm o bum Swyddog Cymorth Asesu (tri yn llawn amser a dau yn rhan amser), pob un yn gweithio yn ein swyddfa ym Mae Caerdydd. Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad da o reoli tîm a'r gallu i reoli pobl, prosiectau a phrosesau.

Yn y rôl hon byddwch yn sicrhau gwasanaeth dyfarnu proffesiynol a chyson ac yn gyfrifol am reoli perthynas â darparwyr gwasanaethau a ariennir.

Byddwch yn gweithio ar gronfa Cynhwysiant Gweithredol WCVA ac yn cael y cyfle i weithio fel rhan o'n tîm cyfeillgar a medrus iawn.

Ynglŷn â WCVA

Yn WCVA rydym yn cefnogi'r trydydd sector, sef unrhyw beth sy'n anllywodraethol ac yn ddielw, o elusennau, cylchoedd meithrin, mentrau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol mawr megis tlodi a'r newid yn yr hinsawdd.

Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae'r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Mae WCVA yn mynd drwy gyfnod o newid, sy'n gyfle cyffrous i sicrhau ein bod yn gweithio er lles ein haelodau a'r trydydd sector yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am bobl llawn angerdd a brwdfrydedd i wireddu ein gweledigaeth. Os yw hynny'n taro tant â chi ac mae gennych yr hyn sydd ei angen beth am ymgeisio drwy fynd ar wefan recriwt3.