21 Ion 2019

Mae WCVA yn gofyn i fudiadau trydydd sector Cymru gyfrannu at ei weledigaeth ar gyfer cartref newydd i’r sector.

new building

Mae gofod3, y lle i'r trydydd sector yng Nghymru, wedi llwyddo i ddod â phobl o'r sector at ei gilydd. Nod ein hachlysur blynyddol yw cynnig cyfle i ddysgu oddi wrth ein gilydd ac ysgogi ac ysbrydoli ein gilydd.

Credwn y gallai'r agwedd agored a chydweithredol hon fod yn fwy na rhywbeth blynyddol yn unig, a hoffem weithio gyda'r sector i ddatblygu pencadlys parhaol ar y cyd sy'n fwy nag adeilad yn unig.

Serch hynny, mae hi'n gynnar iawn iawn yn y prosiect unigryw hwn (yn fwriadol, nid oes gennym hyd yn oed adeilad mewn golwg!) felly rydym yn chwilio am gymorth i'n helpu i siapio ein gweledigaeth a sicrhau ei fod mor fuddiol â phosib i'r sector. Dyna pam rydym yn gofyn i chi ateb yr arolwg byr hwn (5 munud) i ddweud wrthym sut rydych yn credu y dylai ein pencadlys newydd edrych, gweithio a theimlo.

Ond sut beth yw swyddfa gydweithredol?

Rydym am ddod â phobl a mudiadau at ei gilydd o'r sector drwyddo draw mewn un lle sy'n fan gwaith i bobl ond sydd hefyd yn ganolbwynt i'r sector gwrdd, trafod, ysbrydoli, cydweithio ac arloesi.

Wrth gadw ein gwreiddiau mewn gwahanol rannau o Gymru, drwy ein swyddfeydd yn Aberystwyth a'r Rhyl, ein nod yw creu gofod modern, ysbrydoledig, hyblyg, cydweithredol yng Nghaerdydd i fod yn gartref i fudiadau trydydd sector o bob math a maint a gofod i'r sector ddod ynghyd. Rhywle a all, fel gofod3, fod yn gatalydd i greu newid gwirioneddol, parhaol yng Nghymru.

Gallai'r adeilad gynnwys: 

  • Rhannu cyfleusterau (swyddfeydd, ceginau, ystafelloedd cyfarfod)
  • Opsiynau i fod â gofod swyddfa ar wahân ar gyfer eich mudiad o fewn adeilad a rennir, neu gasgliad parhaol o ddesgiau mewn gofod a rennir
  • Cyfleoedd rheolaidd i rwydweithio ag eraill yn y sector drwyddo draw

Dim ond rhai o'n syniadau yw'r rhain ond beth fyddai'n apelio atoch chi? 

Ydych chi gyda ni?

Rhowch wybod eich barn i ni drwy ateb yr arolwg, neu os yw'n well gennych mae croeso i chi gysylltu â Matthew Brown drwy ebostio mbrown@wcva.org.uk i drefnu sgwrs a chael gwybod mwy.

Mae'r arolwg ar agor tan 18 Chwefror 2019 a bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu'r ffordd o roi'r cyfle cyffrous hwn ar waith.