17 Rhag 2018

Dyma Charles Whitmore, Cydlynydd Fforwm Cymdeithas Sifil ar Brexit, efo diweddariad ar Brexit i’r trydydd sector cyn y gwyliau.

brexit forum

Cynhaliwyd Trydydd Fforwm Brexit ar 5 Rhagfyr 2018 a bydd crynodeb ohono ar gael yn fuan.

Mae'r Fforwm hefyd wedi lansio canllaw syml newydd, ' Paratoi at Brexit', sydd wedi'i lunio'n benodol i fudiadau cymdeithas sifil i'w helpu i ddechrau meddwl am gynllunio at Brexit.

Rydym hefyd wedi rhyddhau cyfres o ddiweddariadau Brexit thematig sy'n ymdrin â gwaith sydd wedi'i wneud yng Nghymru ynghylch Brexit a themâu amrywiol gan gynnwys:  Cyllid -  Mewnfudo -  Hawliau Dynol a Chydraddoldeb -  Masnach -  Yr Amgylchedd -  Datganoli.

Rydym wedi ail-lansio ein datganiad safbwynt a rhoi enw newydd iddo, sef 'Canfyddiadau Fforwm Brexit', er mwyn adlewyrchu natur y prosiect yn well. Ei nod yw casglu dyheadau amrywiol cymdeithas sifil Cymru a drafodwyd yn y Fforwm heb o reidrwydd adlewyrchu barn y mudiadau unigol a restrir yn y ddogfen. Mae hon yn ddogfen fyw sy'n agored i gyfraniadau unrhyw bryd, felly mae croeso i chi gysylltu os hoffech gyfrannu, neu os oes gennych gwestiynau, dyheadau neu bryderon yn ymwneud â Brexit!

Cario mlaen i ddarllen ar flog WCVA