24 Hyd 2018

Cyfarfu'r aelodau o'r grŵp Cynllunio Ynni a Materion Gwledig i drafod safbwyntiau sy’n cael eu rhannu a gwahaniaethau mewn safbwyntiau ar yr ymgynghoriad Brexit a’n Tir.

Cyfarfu'r aelodau o'r grŵp Cynllunio Ynni a Materion Gwledig i drafod safbwyntiau sy'n cael eu rhannu a gwahaniaethau mewn safbwyntiau ar yr ymgynghoriad Brexit a'n Tir. Canolbwyntiodd y brif drafodaeth ar y posibilrwydd o ddiffinio bwyd fel daioni cyhoeddus. Darllenwch y nodiadau yma.

7305292-farm -in -wales -c -rex


Ymgynghoriad Brexit a'n tir: Diogelu dyfodol ffermio yng Nghymru

Rydym yn ymgynghori ar y cynigion ar gyfer cynllun pontio dros nifer o flynyddoedd ac yn gofyn am eich barn am: 

  • Raglen newydd ar gyfer rheoli tir sy'n cynnwys Cynllun Cadernid Economaidd a Chynllun Nwyddau Cyhoeddus
  • Sut y dylid llunio'r cynlluniau penodol a fydd yn darparu'r cymorth


Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle pwysig i'r holl randdeiliaid - busnesau ffermio a choedwigaeth, sefydliadau amgylcheddol, awdurdodau lleol, aelodau o'r cyhoedd, cyrff cyhoeddus ac eraill - fynegi eu barn ynglŷn â'r y camau y dylem eu cymryd i gefnogi rheolwyr tir ar ôl i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 30 Hydref 2018.

Am fwy o wybodaeth gwiliwch ein recordiad o'r gweminar.